Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Widzę blask w jej oczach, ale widzę też, że on znik­nie. Będzie co­raz słab­szy i słab­szy, jak ogień, który naj­pierw sta­je się żarem, a później popiołem. -Isabel Abedi
widzę-blask-w jej-oczach-ale-widzę-też-że on znik­nie-będzie co­raz-słab­szy-i słab­szy-jak ogień-który-naj­pierw-sta­ ę
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft
tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Każdy człowiek czu­je in­styn­ktow­nie, że wszys­tkie naj­piękniej­sze wspom­nienia ważą mniej niż jed­na słod­ka chwi­la miłości. -James Russell Lowell
każdy-człowiek-czu­-in­styn­ktow­nie-że wszys­tkie-naj­piękniej­sze-wspom­nienia-ważą-mniej-ż-jed­na-słod­ka-chwi­-miłoś
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: słyszysz te szepty gdy niebo się schyla by dot­knąć roz­grza­nej ziemi czu­jesz jak zwal­nia tempo chcąc złapać rześki oddech zas­ty­ga w zamyśleniu jak blis­ko od obłędu dokąd się człowiek posunie w go­nit­wie bez sensu ma­mony sidła za­bujcą mat­ki ziemi  -Papużka
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas. -Silvina Bullrich
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Uczyń słab­szy ar­gu­ment silniejszym. -Protagoras z Abdery
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney
to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Jeśli człowiek obiecuje ci niebo na ziemi - bądź sceptykiem. -Noack
jeśli-człowiek-obiecuje-niebo-na-ziemi-bądź-sceptykiem
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. -Antoine De Saint - Exupery
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Lepiej twardo stąpać po ziemi, niż lekko unosić się w powietrzu. -F.D
lepiej-twardo-stąpać-po-ziemi-ż-lekko-unosić-ę-w-powietrzu
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Naj­ważniej­sze jest to, by człowiek zaw­sze po­zos­tał Człowiekiem. -bloodymery
naj­ważniej­sze-jest to-by człowiek-zaw­sze-po­zos­ł-człowiekiem
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. -Rabindranath Tagore
człowiek-w-sobie-milczenie-morza-zgiełk-ziemi-i-muzykę-powietrza
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż ich się śniło waszym filozofom. -William Shakespeare
więcej-jest-rzeczy-na-ziemi-i-w-niebie-ż-ich-ę-śło-waszym-filozofom
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. -Josh Billings
pies-jedynym-stworzeniem-na-ziemi-które-kocha-ę-więcej-ż-siebie-samego
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz
jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ma w so­bie mil­cze­nie morza, zgiełk ziemi i mu­zykę powietrza. -Rabindranath Tagore
człowiek- w so­bie-mil­cze­nie-morza-zgiełk-ziemi-i mu­zykę-powietrza
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan
myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey
im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek, który stoi twardo obiema nogami na ziemi... nie może zdjąć spodni -Carlton Pearson
człowiek-który-stoi-twardo-obiema-nogami-na-ziemi-nie-może-zdjąć-spodni
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności?  -Howard Philip Lovecraft
Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: deszcz pa­da od ziemi do nieba w jej oczach ga­si się pochodnia słońce świeci zaw­sze gdy trzeba ta­ka to nasza opaczna ironia  -Papużka
deszcz-pa­da-od ziemi-do nieba-w-jej-oczach-ga­ ę-pochodnia-słoń-świeci-zaw­sze-gdy-trzeba-­ka-to nasza-opaczna-ironia