Słowem Ucis­kasz Cytaty

Słowem Ucis­kasz Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Słowem Ucis­kasz Cytaty: I to uczu­cie ucis­ku gdy ktoś przy­pad­kiem wymówi Two­je imię. -kamcia891


i to uczu­cie-ucis­ku-gdy-ktoś-przy­pad­kiem-wymówi-two­-imię
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Szu­kasz za­pachu mo­jej codzien­ności z nadzieją że spot­kasz błysk nies­pełnionej przeszłości Nit­ki la­biryn­tu z których nie ma wyjścia Jes­teśmy tak blisko  -mechaa


szu­kasz-za­pachu-mo­jej-codzien­noś-z nadzieją-że-spot­kasz-błysk-nies­pełnionej-przeszłoś-nit­ki-­biryn­-z których
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Złych lub pos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzej da­rami, ale szlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzej szlachetnością. -Sokrates


złych-lub-pos­po­litych-ludzi-po­zys­kasz-naj­prędzej-da­rami-ale-szlachet­nych-po­zys­kasz-naj­prędzej-szlachetnośą
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Pan nie ma za­miaru odez­wac sie do mnie. ani jed­nym słowem, cho­ciażby pustym, bez znacze­nia wielkiego. Ogień,...proszę... pa­pieros bawąicy sie moimi pal­ca­mi cze­ka na przeznaczenie a ros­kosz, ja­ka na mnie cze­ka, po pier­wszym kon­takcie ust moich z pa­piero­wym kor­pu­sem zachcianki jest dwuz­naczna... ros­kosz  mo­je spoj­rze­nie w pa­na kierun­ku , na­dal jes­teś panem, ale szu­kasz po­woli og­nia...wiesz,że czekam pa­pieros zachcian­ka , ogien i Pa­na drżącą rękę do­tyka na­reszcie moja Na­reszcie nie jes­teś już panem....... -wie-slawa


Słowem Ucis­kasz Cytaty: Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata... -daru


Słowem Ucis­kasz Cytaty: Jeśli szu­kasz miłości, kochaj. -Hekaton


jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Szu­kasz wro­ga ożeń dzieci  -Ciarka


szu­kasz-wro­ga-ożeń-dzieci 
Słowem Ucis­kasz Cytaty: I nie oszu­kasz mnie choćbyś chciał. -opuszczona


i nie oszu­kasz-mnie-choćbyś-chciał
Słowem Ucis­kasz Cytaty: To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka. -Clarissa Pinkola Estés


Słowem Ucis­kasz Cytaty: Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach. -Pojda


Słowem Ucis­kasz Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Szu­kasz jej u pana, Dos­ta­jesz od chama. -insane breath


szu­kasz-jej-u pana-dos­­jesz-od chama
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz. -Sokrates


znaj­­jesz-to-cze­go-szu­kasz-umy­ka- to-co zaniedbujesz
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Słowem Ucis­kasz Cytaty:


zostań-jest-wspaniałym-słowem-w-słowniku-przyjaź
Słowem Ucis­kasz Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Słowem Ucis­kasz Cytaty: gdzieś na przystani cze­kasz z nadzieją na prom... co nie przypłynie  -Maverick123


gdzieś-na przystani-cze­kasz-z nadzieją-na prom-co-nie przypłynie