Słowo Cytaty

Słowo Cytaty: Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________  -Theo Valenty


Słowo Cytaty: Cza­sem jed­no słowo, jed­no, szcze­re i praw­dzi­we słowo o Bo­gu, to miesiące, a na­wet la­ta milczenia...   -Starlight


cza­sem-jed­no-słowo-jed­no-szcze­re-i praw­dzi­we-słowo-o bo­gu-to miesią-a na­wet-­-milczenia- 
Słowo Cytaty: Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo -Al Capone


dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
Słowo Cytaty:


odpowiedzią-na-nasze-wszystkie-krajowe-problemy-odpowiedzią-na-problemy-świata-jest-jedno-słowo-to-słowo-to-edukacja-lyndon-b-johnson
Słowo Cytaty: I tak się ja­koś stało, Że bez tak pachniał - jak bez, I słowo


Słowo Cytaty: słowo to igła zos­ta­wiona na poduszce zra­ni two­je sny zos­ta­wiona w ulu­bionej książce zra­ni twoją wyobraźnię zos­ta­wiona w ot­wartej dłoni zra­ni two­je serce słowo to igła tyl­ko ta­ka przez którą nie da się przew­lec nici  -czarnaj


Słowo Cytaty: Słowo, które­go nie po­wie­działeś, jest twoim niewol­ni­kiem. Słowo, które po­wie­działeś jest twoim panem. -Jean Guitton


słowo-które­go-nie po­wie­działeś-jest twoim-niewol­­kiem-słowo które-po­wie­działeś-jest twoim-panem
Słowo Cytaty: Podróże w cza­sie? Uważam, że ludzie re­gular­nie wra­cają z przyszłości i bez przer­wy wpływają na nasze życie. Do­wody są wi­doczne wokół nas. Mówię o tym, że za każdym ra­zem, kiedy wy­suwa­my roszcze­nie od­szko­dowaw­cze, od­kry­wamy, iż ja­kimś ta­jem­niczym spo­sobem dokład­nie to, za co chce­my uzys­kać od­szko­dowa­nie, jest słowo w słowo wyk­luczo­ne z zak­re­su, ja­ki obej­mu­je polisa. -Douglas Adams


Słowo Cytaty: Słowo pozostaje zapisane. -Anonim


słowo-pozostaje-zapisane
Słowo Cytaty: Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt


słowo-jest-cieniem-uczynku
Słowo Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander


szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
Słowo Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem. -Cyprian Kamil Norwid


Słowo Cytaty: Słowo może być kneblem. -Stanisław Jerzy Lec


Słowo Cytaty: Odpowiednie dać rzeczy słowo. -Cyprian Kamil Norwid


Słowo Cytaty: Dobre słowo leczy smutek. -Menander


dobre-słowo-leczy-smutek
Słowo Cytaty: Sza­nuj swo­je słowo. -Don Miguel Ruiz


Słowo Cytaty: Słowo jest od­ważni­kiem zdania  -Władysław Bartoszewski


Słowo Cytaty: Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem. -Stanisław Jerzy Lec