Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty

Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski


kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił. -Jan Twardowski


kiedy-myślę-i-nic-nie-wymyślę-to-sobie-myślę-po-co-ja-tyle-myśłem-żeby-nic-nie-wymyślić-przecież-mogłem-nic-nie-myść-i-tyle-samo-bym
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Gdy­bym tyl­ko mógł. Wzle­ciał bym po­nad chmury. Gdy­bym spłacił swój dług. Podzi­wiał bym do­liny i góry. Ale nie mogę. Tkwię tu uwięziony. Czuję Bo­ga trwogę. Choć na­dal jes­tem natchniony. On poz­wa­la mi tworzyć. Da­je spokój i skupienie. Aby z roz­rzu­conych słów ułożyć. Coś sen­sowne­go, bym poczuł swe istnienie.. -I'm nothing


Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od drugiego. -Marek Aureliusz


Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Kry­tyko­wać - to znaczy do­wieść auto­rowi, że nie ro­bi te­go tak, jak­bym ja to zro­bił, gdy­bym potrafił. -Karel Capek


kry­tyko­wać- to znaczy-do­wieść-auto­rowi-że nie ro­bi-te­go-tak-jak­bym-ja to zro­bił-gdy­bym-potrafił
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Najszlachetniejsze dzieło Boga - człowiek. Kto to wymyślił? -Mark Twain


najszlachetniejsze-dzieło-boga-człowiek-kto-to-wymyślił
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca al­bo cym­bał brzmiący. -św. Paweł z Tarsu


gdy­bym-mówił-języ­kami-ludzi-i aniołów-a miłoś-bym-nie miał-stałbym ę-jak miedź-brzęcząca-al­bo-cym­bał-brzmiący
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Choćbym chciał, to co bym chciał I no gdy­bym już miał, to co bym miał I smu­tek mój za­kopałbym przed upadkami Lecz od cza­su do cza­su pod­le­wałbym łzami I ra­dość kiełkującą roz­da­wałbym wokół To­bym i tak ja­koś dziw­nie i ni­jak się czół To przez to, że jes­teś lecz Ciebie nie ma Wten­czas, gdy nie by­wałaś, a bywałaś To mo­ja dusza nie do­tykała zim­ne­go dna Wie­działem też, że nie znałaś lecz kochałaś   -M44G


Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Nie wierzcie zegarom - czas wymyślił je dla zabawy. -Wojciech Bartoszewski


Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan


głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się. -Lily Tomlin


człowiek-wymyślił-mowę-by-zaspokoić-swą-potrzebę-skarżenia-ę
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: - Na­dal nie ro­zumiem, do cze­go zmierzasz. - Jak­bym to wie­dział, to­bym już nie zmie­rzał, tyl­ko tam był. -Rafał Kosik


 na­dal-nie ro­zumiem-do cze­go-zmierzasz-jak­bym-to wie­dział-to­bym-już-nie zmie­rzał-tyl­ko-tam-był
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Gdy­bym , wie­działa , że jest tak trud­no za­pom­nieć ... Nie obiecy­wała bym , że od no­wego ro­ku nic nie będę pa­miętać . De­dyku­je to J ... -nasia


gdy­bym- wie­działa- że jest tak-trud­no-za­pom­nieć-nie obiecy­wała-bym- że od no­wego-ro­ku-nic-nie będę-pa­mięć
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Mężczyzna wymyślił ogień, ale to kobieta wymyśliła wzniosłą sztukę gotowania. -Allegrucci I


mężczyzna-wymyślił-ogień-ale-to-kobieta-wymyśliła-wzniosłą-sztukę-gotowania
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Pan Bóg wymyślił pogodę, żeby ludzie mieli o czym mówić. -Janina Ipohorska


pan-bóg-wymyślił-pogodę-żeby-ludzie-mieli-o-czym-mówić
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni. -Papillondenuit


Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich szczeniaczkach. -Gene Hill


ktokolwiek-wymyślił-powiedzenie-że-pieniądze-nie-przynoszą-szczęścia-zapomniał-o-słodkich-szczeniaczkach
Sa­mo Bym Wymyślił Cytaty: A gdy­bym Ciebie nig­dy nie miała spot­kać... To i tak bym so­bie Ciebie wy­myśliła, wy­marzyła. Później po­kolo­rowała i wy­cięła, us­ta­wiła w ram­ce na szaf­ce i śniła dalej. -opuszczona