Sa­mot­nym Cytaty

Go to Gemtracks
Sa­mot­nym Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Sa­mot­nym Cytaty: Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie. -Karol Irzykowski
na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
Sa­mot­nym Cytaty: Z sa­mot­nym może tyl­ko iść czas. -Chemicals
z-­­nym-może-tyl­ko-iść-czas
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest dla me­go ser­ca ra­dos­nym balsamem. -Johann Wolfgang Goethe
Sa­mot­nym Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Sa­mot­nym Cytaty: Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy. -respirer
nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­nym jest tyl­ko ten, kto się nie ma do ko­go odez­wać, do ko­go po­dejść, przy kim umrzeć. -Władysław Grzeszczyk
sa­­nym-jest tyl­ko-ten-kto ę-nie  do ko­go-odez­wać-do ko­go-po­dejść-przy-kim-umrzeć
Sa­mot­nym Cytaty: sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym. -thrillofit
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas. -Janusz Leon Wiśniewski
Sa­mot­nym Cytaty: - Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie. -Wybrakowana
 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie
Sa­mot­nym Cytaty: ...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
Sa­mot­nym Cytaty: Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals
płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś
Sa­mot­nym Cytaty: ....w kul­turze ma­sowej stałam się masą lepką i bez kształtu. Pomóż mi, bo ja nie umiem unieść. Nie umiem zna­leźć te­go dob­ra tu i te­raz. Pa­miętam egoizm jak­by wy­ras­tał z nas, z sa­mego korze­nia na­dając nam kształt sa­mot­nych drzew. Nie jes­teśmy so­bie niczym in­nym po­nad sa­mot­ność. Widzisz to. Pat­rząc w ciem­ność czu­jesz strach, które­go nie możesz umiej­sco­wić. Mam żal i tym żalem jestem. -karykaturalna
Sa­mot­nym Cytaty: Porozmawiaj. Mów do mnie.. Posłuchaj.. Nie poz­wa­laj z po­wodu dos­kwierającej sa­mot­ności znów krztu­sić się tym ohyd­nym sza­rym dymem... -Lanni
porozmawiaj-mów-do mnie-posłuchaj-nie-poz­wa­laj-z po­wodu-­kwierającej-­­noś-znów-krztu­ć ę-tym-ohyd­nym-sza­rym-dymem
Sa­mot­nym Cytaty: Rodzisz się sa­mot­ny i sa­mot­ny umierasz... -KsiezycowaNoc
Sa­mot­nym Cytaty: Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści
wszys­cy-współczują-ludziom-­­nym-a ło-kto-de­cydu­ ę-spróbo­wać-wy­pełć-pus­tkę-które­goś-z nich-z-cyk­lu-po­wieś
Sa­mot­nym Cytaty: Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich. -Bruno
miłość-to lęk-przed-­­nośą-a ­­ność-to wol­ność-od strachu-o i bliskich
Sa­mot­nym Cytaty: Nie uda­waj­my pochop­nie, że jes­teśmy „sa­mot­ni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy sa­mot­ni nap­rawdę, zro­zumiemy tę różnicę. -K » Leszek Kołakowski » Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze
Sa­mot­nym Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest wy­borem, a osa­mot­nienie jest wyrokiem. -Wojciech Kuczok
sa­­ność-jest wy­borem-a osa­­nienie-jest wyrokiem
Sa­mot­nym Cytaty: By­cie sa­mot­nym nie jest ta­kie złe. Nie słuchasz cudze­go piep­rzne­go ga­dania, przed ni­kim nicze­go nie uda­jesz, masz tyl­ko włas­ne prob­le­my na głowie - po pros­tu jes­teś sobą od stóp do głów. -Kaye
Sa­mot­nym Cytaty: Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie. -Paullina Simons
Sa­mot­nym Cytaty: Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu
Sa­mot­nym Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba
Sa­mot­nym Cytaty: Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. -Tove Jansson
Sa­mot­nym Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit
Sa­mot­nym Cytaty: Osa­mot­nienie mo­jego sław­ne­go na całym świecie bo­hate­ra po­win­no przy­pomi­nać czy­tel­ni­kom o osa­mot­nieniu ducho­wym, ja­kiego wszys­cy doświad­cza­my na­wet wówczas, gdy pro­wadzi­my ak­tywne życie w środ­ku zatłoczo­nego miasta. -Daniel Defoe
Sa­mot­nym Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner
Sa­mot­nym Cytaty: Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek. -Serj Tankian
Sa­mot­nym Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann
Sa­mot­nym Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska
Sa­mot­nym Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina
Sa­mot­nym Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś
te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Sa­mot­nym Cytaty: Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością. -Annlaug
Sa­mot­nym Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Sa­mot­nym Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Sa­mot­nym Cytaty: żeg­naj, pro­myku słońca. Nig­dy nie do­sięgnie mnie już twój smutek. Po­godziły się me skłóco­ne osobowości, to nad­miaru sa­mot­ności ich jest skutek. To koniec. Nie pot­rze­buję cię! Ani ni­kogo in­ne­go niż siebie samej. Pop­rostu ... muszę wędro­wać sa­mot­nie przez mrok, w które­go jes­tem środku, wca­le nie kłamię. A grzechy ... są już ob­ce mi. -Angelique Cruelty
Sa­mot­nym Cytaty: Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart
Sa­mot­nym Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki
Sa­mot­nym Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Sa­mot­nym Cytaty: za­lot­nym spojrzeniem pochłoń roz­grza­nym ciałem przylgnij lek­kim dotykiem rozbudź cu­downą bliskością zdobądźmy szczyty emocjonalnej cielesnej nieokiełzna­nej miłości  -mydreams
za­lot­nym-spojrzeniem-pochłoń-roz­grza­nym-ciałem-przylgnij-lek­kim-dotykiem-rozbudź-cu­downą-bliskośą-zdobądźmy-szczyty-emocjonalnej
Sa­mot­nym Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Sa­mot­nym Cytaty: Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios. -Sosai Masutatsu Oyama
na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
Sa­mot­nym Cytaty: Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Sa­mot­nym Cytaty: tonę w bier­ności ty­siąca źre­nic, ok­ry­wanych wyuz­da­nym sob­kos­twem, dos­trze­gal­nym tyl­ko w chaotycznych ges­tach bez­sensow­nej arlekinady  -channiel
ę-w bier­noś-ty­ąca-źre­nic-ok­ry­wanych-wyuz­da­nym-sob­kos­twem-­trze­gal­nym-tyl­ko-w chaotycznych-ges­tach-bez­sensow­nej
Sa­mot­nym Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern
Sa­mot­nym Cytaty: Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i
Sa­mot­nym Cytaty:
dziś-w no­cy-­­-płaczą-donguralesko 
Sa­mot­nym Cytaty: W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie... -Chemik -a
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest jak deszcz... -Rainer Maria Rilke
Sa­mot­nym Cytaty: ...jes­tem sa­ma, ale nie sa­mot­na ... ;)  -Majka_Majdan
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność we dwo­je ciąży podwójnie. -Urszula Zybura
Sa­mot­nym Cytaty: Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa. -Terry Pratchett
Sa­mot­nym Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura
Sa­mot­nym Cytaty: ` sie­dze w ok­nie i wdycham sa­mot­ność .. -`eM
` sie­dze-w ok­nie-i wdycham-­­ność
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność łączy ciała, a dusze cierpienie. -Jan Twardowski
sa­­ność-łączy-ciała-a dusze-cierpienie
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest syn­tezą człowieka. -Paladin
sa­­ność-jest syn­tezą-człowieka
Sa­mot­nym Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto
Sa­mot­nym Cytaty: pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni - czas idealny  -Maverick123
Sa­mot­nym Cytaty: Wszys­cy oba­wialiśmy się jej trochę, kiedy mil­czała, ale znów prze­kony­wała śpiew­nym, roz­marzo­nym głosem, że to ona lęka się od­ro­binę nas, więc dla­tego milczy. -M » Ian McEwan » Betonowy ogród
Sa­mot­nym Cytaty: (...)był on 
Sa­mot­nym Cytaty: Czułą tęsknotę głębo­ko ser­ce nosi. Sa­mot­ne noce. -strzyku
czułą-tęsknotę-głębo­ko-ser­-nosi-sa­­ne-noce
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność sza­ra jest na­wet w różowych okularach. -Jadzka
sa­­ność-sza­ra-jest na­wet-w różowych-okularach
Sa­mot­nym Cytaty: To strach przed sa­mot­nością uczy nas miłości. -Zhou Wei Hui
Sa­mot­nym Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292
to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc  -silvershadow
sa­­ny-łabędź-na-pur­pu­rowej-rzece-po­ran­ny-księżyc 
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest przed­sion­kiem śmierci. -Anne-Louise de Staël-Holstein
Sa­mot­nym Cytaty: Małżeństwo to za­lega­lizo­wana sa­mot­ność we dwoje. -Jean Genet
małżeństwo-to za­lega­lizo­wana-­­ność-we dwoje
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność by­wa oczyszcze­niem, zaś to­warzys­two wybawieniem. -Ryder
sa­­ność-by­wa-oczyszcze­niem-zaś-to­warzys­two-wybawieniem
Sa­mot­nym Cytaty: sa­mot­ni z lękiem przed włas­ny­mi myśla­mi - ludzie statyści  -Maverick123
­­-z lękiem-przed-włas­ny­mi-myś­mi-ludzie-statyś 
Sa­mot­nym Cytaty: SA­MOT­NI złodzieje kradną wszys­tko dla siebie. -Kapitan
sa­mot­ni-złodzieje-kradną-wszys­tko-dla-siebie
Sa­mot­nym Cytaty: -Miłość to cho­roba ze sta­nem za­pal­nym myśli, drżeniem rąk, przyśpie­szo­nym tętnem, ogólną mig­reną i... bólem ser­ca. Ale oni tyl­ko wzruszają ra­miona­mi i z da­leka słychać szept: -Kocham Cię bar­dzo... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Sa­mot­nym Cytaty: Cza­sem trze­ba odłożyć za­sady i pi­sać swo­je życie włas­nym piórem, bo nie jes­teśmy niczyim od­ry­sowa­nym szab­lo­nem. Na­wet jeżeli oz­nacza to porzu­cenie ka­lig­ra­fii na rzecz bazgrołów. Z cyk­lu po­wieści
Sa­mot­nym Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest chro­nicznym prze­ziębieniem duszy. -Janusz Leon Wiśniewski
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest ceną wiel­kości i nie ma od te­go ucieczki. -Waldemar Łysiak
sa­­ność-jest ceną-wiel­koś-i nie  od te­go-ucieczki
Sa­mot­nym Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­na gwiazda Sreb­rne światło sączy; Niebies­ki humor  -Kaye
sa­­na-gwiazda-sreb­rne-światło-sączy-niebies­ki-humor 
Sa­mot­nym Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska
Sa­mot­nym Cytaty: Są ta­kie dusze, w których sa­mot­ność więcej płodzi niż miłość. -jatoja
są ­kie-dusze-w których-­­ność-więcej-płodzi-ż-miłość
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin
sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Sa­mot­nym Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin
bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
Sa­mot­nym Cytaty: sa­mot­na zima w naszych ser­cach noce nie będą krótsze  -marchand de sommeil
­­na-zima-w-naszych-ser­cach-noce-nie-będą-krótsze 
Sa­mot­nym Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Sa­mot­nym Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
Sa­mot­nym Cytaty: Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę. -Nadzieja21
Sa­mot­nym Cytaty:
Sa­mot­nym Cytaty: Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele. -Milan Kundera
na ­­ność-ska­zują-człowieka-nie wro­gowie-lecz-przyjaciele
Sa­mot­nym Cytaty: Prze­cież nie sa­mot­ność jest przez­nacze­niem człowieka. -Maria Kuncewiczowa
prze­cież-nie ­­ność-jest przez­nacze­niem-człowieka
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność nie bie­rze jeńców: al­bo puszcza ich wol­no, al­bo zabija. -Maria Towiańska-Michalska
sa­­ność-nie bie­rze-ńców-al­bo-puszcza-ich-wol­no-al­bo-zabija
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ność jest la­tar­nią na ska­lis­tym cyp­lu człowieczeństwa. -Roman Brandstaetter
sa­­ność-jest ­tar­ą-na ska­lis­tym-cyp­lu-człowieczeństwa
Sa­mot­nym Cytaty: samotnych także ktoś całuje pieści dotyka to wiatr sa­mot­nych scala  -Angel Des Penseurs
samotnych-także-ktoś-całuje-pieś-dotyka-to-wiatr-­­nych-scala 
Sa­mot­nym Cytaty: Jest ta­ka sa­mot­ność, która bo­li naj­bar­dziej w mo­men­tach
jest-­ka-­­ność-która-bo­li-naj­bar­dziej-w mo­men­tach-sukcesu
Sa­mot­nym Cytaty: ka­wiar­niany gwar za­pach wyt­wornych szeptów sa­mot­ność w szkle  -JaiTy
ka­wiar­niany-gwar-za­pach-wyt­wornych-szeptów-­­ność-w szkle 
Sa­mot­nym Cytaty: Odkąd cię po­kochałem, mo­ja sa­mot­ność zaczy­na się dwa kro­ki od ciebie. -Jean Giraudoux
odkąd-ę-po­kochałem-mo­ja-­­ność-zaczy­na ę-dwa-kro­ki-od ciebie
Sa­mot­nym Cytaty: Sa­mot­ny wśród gwiazd, sreb­rny król wa­bi cienie, w wspom­nień wtulenie. -Vergil
sa­­ny-wśród-gwiazd-sreb­rny-król-wa­bi-cienie-w-wspom­nień-wtulenie
Sa­mot­nym Cytaty: zasłony po­ranek łamią sen­nym amo­kiem jeszcze ciało ciepłem no­cy es­tro­gen unosi dzień dobry ra­miona­mi się oplata de­likat­nym po­całun­kiem wi­tać się tak codziennie duszę przy okaz­ji pieszcząc o świ­cie gwiaz­dy uświadczyć  -Xmen