Sa­mym Języ­ku Cytaty

Sa­mym Języ­ku Cytaty: Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. -Olivia Goldsmith


Sa­mym Języ­ku Cytaty: `Za­miast do­tyku twych rąk na mym ciele czu­je je­dynie ciężar os­tatnich dni na mym sercu. -bluecaffe


`za­miast-do­tyku-twych-rąk-na mym-ciele-czu­-­dynie-ężar-os­tatnich-dni-na mym-sercu
Sa­mym Języ­ku Cytaty: bab­cia ik­sińska z pod­kra­kow­skiej wsi ku­puje znaczek poczto­wy i dzi­wi się : - w zeszłym ty­god­niu wy­syłałam list do szcze­cina z ta­kim sa­mym znaczkiem i te­raz do kra­kowa z ta­kim sa­mym ? to chy­ba jest ja­kieś krętac­two ... -lovely-girl


Sa­mym Języ­ku Cytaty: Ko­niec języ­ka za przewodnika. -Wolfgang Pauli


ko­niec-języ­ka-za przewodnika
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Mias­to mo­je mi, mias­to mi się śni Mias­to moich dni tłem życia lśni Mias­to mias­ta­mi mias­teczka­mi miga Mia-stu możli­wości ja­wi się mnię Mias­tem mym la­tar­niały ćmy Mias­tem mym cieniły się lwy Mias­to­wymi blas­ka­mi szły Mias­to­wymi par­ka­mi zapachniały Marzę o mieście O mieście majaczę Mil­czę miej­sca­mi mias­ta mego Myślę me­lan­cho­lią mieści­ny miasta Mias­to w mieście Mo­je w mym Mo­je eM to mo­je sny Mo­je miej­skie lwy i ćmy. M jak Moje, M jak My, M jak Ja i Ty. -Avantdeces


Sa­mym Języ­ku Cytaty: Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. -Edward Stachura


bun­ty-są języ­kiem-niewysłuchanych
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Bóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych. -jatoja


bóg-mówi-tyl­ko-języ­kiem-umarłych
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Wszechświat jest księgą na­pisaną w języ­ku matematyki. -Galileo Galilei (Galileusz)


wszechświat-jest księgą-na­pisaną-w języ­ku-matematyki
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Sa­mym Języ­ku Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight


w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Sa­mym Języ­ku Cytaty: wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był  -Cykam


wyrósł-tak-słodki-że-li­zaki-zazdrosne-na-języ­ku-był 
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Już tam pus­tki w ser­cu, gdzie na języ­ku szczebiotliwość. -Artur Balsam


już-tam-pus­tki-w ser­cu-gdzie-na języ­ku-szczebiotliwość
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart


smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław


mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Łat­wiej trzy­mać na języ­ku rozżarzo­ny węgiel niż słowo sekretne. -Sokrates


Łat­wiej-trzy­ć-na języ­ku-rozżarzo­ny-węgiel-ż-słowo-sekretne
Sa­mym Języ­ku Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Sa­mym Języ­ku Cytaty: Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. -Albert Einstein


jeśli-a-oz­nacza-szczęście-to a-= x + y + z-x- to pra­ca-y- roz­rywki-z- umiejętność-trzy­mania-języ­ka-za zębami