Sam Dla Cytaty

Sam Dla Cytaty: Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia. -Dante Alighieri


ten-doczeka-duszy-potępienia-kto-ę-pozbywa-sam-miłoś-czystej-dla-rzeczy-marnej-dla-rozkoszy-cienia
Sam Dla Cytaty: tańczysz jak dla mnie ideal­nie w sam raz pięknie dla mnie jes­teś snem   -Cykam


ńczysz-jak dla-mnie-ideal­nie-w sam-raz-pięknie-dla-mnie-jes­teś-snem- 
Sam Dla Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu


Sam Dla Cytaty: Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa. -Sylwuchna


Sam Dla Cytaty: Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński


dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
Sam Dla Cytaty: Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel  -CЯuelCOMA


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
Sam Dla Cytaty: Jeśli sam nie doświadczasz cudu, bądź cudem dla innych! -Nick Vujicic


jeśli-sam-nie-doświadczasz-cudu-bądź-cudem-dla-innych
Sam Dla Cytaty: Najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele. -Maria Rodziewiczówna


najlepsze-dla-człowieka-jest-to-czego-on-sam-chce-a-nie-to-co-mu-obmyślą-przyjaciele
Sam Dla Cytaty: Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. -św. Jan Chryzostom


Sam Dla Cytaty: Nadziei każdy musi szukać sam dla siebie. Nie ma żadnej powszechnej recepty. -Czesław Miłosz


nadziei-każdy-musi-szukać-sam-dla-siebie-nie-żadnej-powszechnej-recepty
Sam Dla Cytaty: Świat ma dla człowieka tyle znaczenia, ile człowiek sam zdoła ze świata wydobyć. -Stanisław Brzozowski


Świat-dla-człowieka-tyle-znaczenia-ile-człowiek-sam-zdoła-ze-świata-wydobyć
Sam Dla Cytaty: Kto sam z sobą się nudzi, niech pomyśli czym dopiero jest dla innych. -Ilona Bodden


kto-sam-z-sobą-ę-nudzi-niech-pomyśli-czym-dopiero-jest-dla-innych
Sam Dla Cytaty: Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie:


Sam Dla Cytaty: Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do własnego świata. -Heraklit z Efezu


na-jawie-świat-jest-dla-wszystkich-jeden-i-ten-sam-ale-we-śnie-każdy-ucieka-do-własnego-świata
Sam Dla Cytaty: Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam. -Avantdeces


nie- dla-mnie-rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-przeszko­dy-z których-naj­większą-jes­tem-ja sam
Sam Dla Cytaty: Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata. -Heraklit z Efezu


na ja­wie-świat-jest dla-wszys­tkich-­den-i ten-sam-ale-we śnie-każdy-ucieka-do włas­ne­go-świata
Sam Dla Cytaty:


całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Sam Dla Cytaty: sam na sam razem ma­my to­tal­nie siebie garściami bierz łut  -Cykam


sam-na sam-razem-­my-to­tal­nie-siebie-garściami-bierz-łut