Sam Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sam Cytaty:
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Sam Cytaty: sam na sam razem ma­my to­tal­nie siebie garściami bierz łut  -Cykam
sam-na sam-razem-­my-to­tal­nie-siebie-garściami-bierz-łut 
Sam Cytaty: Lu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥  -WhiteAngel ♥
lu­bię-ten-stan-cu­dow­ne-sam-na sam-pa­pieros-spa­cer-i ja ♥ 
Sam Cytaty: Przy­ciągam ludzi, Po­ranionych, Złama­nych, Rozbitych, Bo sam, Jestem, Ta­ki sam. -Astermonius
przy­ągam-ludzi-po­ranionych-złama­nych-rozbitych-bo-sam-jestem-ta­ki-sam
Sam Cytaty: Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. -Julius Schieder
cierpienie-jest-świątynią-w-której-bóg-chce-być-z-człowiekiem-sam-na-sam
Sam Cytaty: Za­pamiętaj mnie człowieku, Jam jest pi­sarz i poeta. Sam­cem al­fa ja nie jestem, Bliżej mi do sam­ca beta. -Ivo Vuco-  -Writer
za­pamiętaj-mnie-człowieku-jam-jest pi­sarz-i poeta-sam­cem-al­fa-ja nie jestem-bliżej-mi do sam­ca-beta-ivo-vuco- 
Sam Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder
kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
Sam Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Sam Cytaty: Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie. -Pierre Bayle
cóż-za-dziwną-naturę-człowiek-wyobraża-sobie-mianowicie-że-cierpienia-które-sam-znosi-są-ogromne-a-te-które-zadaje-znikome-jedne-bowiem
Sam Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu
Sam Cytaty: Nikt nigdy nie nudzi się w barze. To nie to, co w kościele, gdzie zostaje się sam na sam z własną duszą. -Luis Bunuel
nikt-nigdy-nie-nudzi-ę-w-barze-to-nie-to-co-w-kościele-gdzie-zostaje-ę-sam-na-sam-z-własną-duszą
Sam Cytaty: Nikt nig­dy się nie nudzi w barze. To nie to, co w kościele, gdzie zos­ta­je się sam na sam z własną duszą. -Luis Bunuel
nikt-nig­dy ę-nie nudzi-w barze-to nie to-co w kościele-gdzie-zos­­ ę-sam-na sam-z własną-duszą
Sam Cytaty: Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą.... -AgniM
Sam Cytaty: Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa. -Sylwuchna
Sam Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski
Sam Cytaty: Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. -Marek Aureliusz
Sam Cytaty: Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. -Augustyn Św
człowiek-tak-jak-nie-może-sam-siebie-stworzyć-tak-nie-może-sam-siebie-uszczęśliwić
Sam Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990
Sam Cytaty: Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim. -Janusz Korczak
Sam Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu
Sam Cytaty: Który się począł Sam z Siebie, pośrod­ku Duch Święty, i Sam zesłał Siebie, Od­ku­piciel, między Sobą a in­ny­mi, umęczon przez Swych niep­rzy­jaciół, ob­nażony i ubiczo­wany, przy­bity jak nieto­perz do wrót sto­doły, zagłodzo­ny na drze­wie krzyża. Pog­rze­bion, zmar­twychwstał, spus­toszył piekło, wstąpił na niebiosa i od dziewiętnas­tu stu­leci sie­dzi na pra­wicy Sa­mego Siebie i będzie sądził żywych i umarłych, gdy wszys­cy żywi będą już umarli. -James Joyce
Sam Cytaty: Nieobecny sam sobie szkodzi. -Anonim
nieobecny-sam-sobie-szkodzi
Sam Cytaty: Człowieku - radź sobie sam! -Ludwig van Beethoven
Sam Cytaty: Najbliższy jestem sam sobie. -Terencjusz
najbliższy-jestem-sam-sobie
Sam Cytaty: Dowcipny i kulturalny jestem sam. -Anonim
dowcipny-i-kulturalny-jestem-sam
Sam Cytaty: Pomóż so­bie sam, to i Bóg ci pomoże!  -Jean La Fontaine
Sam Cytaty: Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone. -Janina Ipohorska
na sam-wi­dok-mu­zeum-no­gi-są już-zmęczone
Sam Cytaty: Myślisz, że sam po­pychasz, a to ciebie pchają. -Johann Wolfgang Goethe
Sam Cytaty: Kto poniża, sam jest niski. -Antoine De Saint - Exupery
Sam Cytaty: Wrony żyją gromadą, orzeł sam. -Jan Fedorowicz
Sam Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut
mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Sam Cytaty: Przypadek sam nic nie zdziała. -Napoleon Bonaparte
Sam Cytaty: Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire
Sam Cytaty: Sam cy­tat by­wa echem bez odzewów. -Bolesław Paszkowski
Sam Cytaty: Pomóż sobie sam, to i Bóg ci pomoże! -Jean De La Fontaine