Sami Nie Cytaty

Sami Nie Cytaty: Trochę boję się dziennikarzy. Często mam wrażenie, że wywiady oddają do druku jeszcze przed spotkaniem ze mną. Sami zadają pytania i sami na nie odpowiadają. -Gina Lollobrigida


trochę-boję-ę-dziennikarzy-często-mam-wrażenie-że-wywiady-oddają-do-druku-jeszcze-przed-spotkaniem-ze-mną-sami-zadają-pytania-i-sami-na-nie
Sami Nie Cytaty: Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur


je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Sami Nie Cytaty: Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler


cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Sami Nie Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Sami Nie Cytaty: Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale


Sami Nie Cytaty: In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. -Janusz Leon Wiśniewski


Sami Nie Cytaty: Cza­sami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać. -Kurt Cobain


cza­sami-coś-w nas-umiera-i nie chce-zmartwychwstać
Sami Nie Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:


Sami Nie Cytaty: Cza­sami dochodzi do te­go, że naszej głupo­ty z niczym nie idzie porównać.. -AnDree


cza­sami-dochodzi-do te­go-że naszej-głupo­ty-z niczym-nie idzie-porównać
Sami Nie Cytaty: Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami. -Zofia Nałkowska


przyczyną-niesmaku-naszego-i-niezadowolenia-ze-świata-nie-są-ludzie-tylko-my-sami
Sami Nie Cytaty: Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać. -arcadias


cza­sami-chciałbym-zapamięć-by-o pew­nych-rzeczach-nie pamięć
Sami Nie Cytaty: Człowiek cza­sami nie wie, co w nim sa­mym jest wiarą. -Józef Stanisław Tischner


Sami Nie Cytaty: Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić -Abraham Lincoln


nie-pomaga-ę-ludziom-robiąc-za-nich-to-co-sami-mają-zrobić
Sami Nie Cytaty: Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy  -Kaye


cza­sami-­piej-jest nie widzieć-wte­dy mniej-bo­li-na duszy 
Sami Nie Cytaty: Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać. -John Steinbeck


ludzie-sami-nie-wiedzą-czego-chcą-trzeba-ich-popychać
Sami Nie Cytaty: Cza­sami przy­jaźń nie is­tnieje, je­dynie wyob­rażenie o niej. -AnDree


cza­sami-przy­jaźń-nie is­tnieje-­dynie-wyob­rażenie-o niej
Sami Nie Cytaty: Skoro Boga nie widzimy, musimy sami zgadnąć, czego od nas żąda. -Maria Corti


skoro-boga-nie-widzimy-musimy-sami-zgadnąć-czego-od-nas-żąda
Sami Nie Cytaty: Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły. -respirer


cza­sami-przeszłość-bo­li-nie pozwól-by wspom­nienia-o to­bie-również-raniły