Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty

Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: W pod­su­mowa­niu opo­wiada­nia o prob­le­mach po­win­no być zdanie, że ta­kie jest życie. -PróbujPatrzećKolorowo


w pod­su­mowa­niu-opo­wiada­nia-o prob­­mach-po­win­no-być-zdanie-że-­kie-jest życie
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy


każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Gdy człowiek opo­wiada ko­muś swoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­da do niej więcej pi­kan­te­rii niż w rzeczywistości. -loquentia


gdy-człowiek-opo­wiada-ko­muś-swoją-his­to­rię-­by-przy­pad­kiem-do­da-do niej-więcej-pi­kan­te­rii-ż-w rzeczywistoś
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard


jeśli-ko­biecie-opo­wiada ę-co­kol­wiek-pod-pieczęą-ab­so­lut­nej-­jem­­cy-jest ę-zwykłym-sadystą
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Po­wieść służy wpro­wadze­niu w trans, opo­wiada­nie - oświece­niu. Ta­ka byłaby mo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­ja opowiadania. -Olga Tokarczuk


po­wieść-służy-wpro­wadze­niu-w trans-opo­wiada­nie- oświece­niu-ta­ka byłaby-mo­ja-naj­krótsza-fun­kcjo­nal­na-de­finic­ja
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Które­goś dnia, opo­wiem Ci o mo­jej wal­ce, o naszej walce. -kitsh


które­goś-dnia-opo­wiem-ci o mo­jej-wal­-o naszej-walce
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Po przez­wy­ciężeniu włas­ne­go opo­ru i opo­ru otocze­nia czu­je się


po przez­wy­ężeniu-włas­ne­go-opo­ru-i opo­ru-otocze­nia-czu­ ę-smak-życia
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica


Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią. Ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni. -Marek Hłasko


da­no- życie-które-jest tyl­ko-opo­wieśą-ale to już-two­ja-spra­wa-jak ty ją opo­wiesz-i czy-um­rzesz-peł-dni
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią; ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni. -Marek Hłasko


da­no- życie-które-jest tyl­ko-opo­wieśą-ale-to już-two­ja-spra­wa-jak ty ją opo­wiesz-i czy-um­rzesz-peł-dni
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić. -Maria Dąbrowska


ro­zum-po­wiada-swo­-a ser­-chce-żyć-chce ę-weselić
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Nie którzy ludzie os­karżają Bo­ga o to , że nie od­po­wiada im na ich wołanie .Ale to nie praw­da, on od­po­wiada , lecz nie każdy pot­ra­fi go słuchać . -nasia


nie-którzy-ludzie-os­karżają-bo­ga-o to  że nie od­po­wiada-im na ich-wołanie-ale-to nie praw­da-on od­po­wiada- lecz
Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Człowiek opa­nował na­turę, kto się opo­wiada prze­ciw­ko te­mu, nie po­winien także korzys­tać z mostów, których przy­roda nie zbu­dowała. Tu już trze­ba być kon­sekwen­tnym i umierać na każde za­pale­nie śle­pej kiszki, wyrzec się żarówek, sil­ników, nar­ko­zy - to już jaz­da do dżungli. -Max Frisch


Ser­ce Bijąc Dla Ko­goś Opo­wiada Cytaty: Nie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo. -Margaret Thatcher


nie-chce­my-­kiego-społeczeństwa-w którym państwo-od­po­wiada-za wszys­tko-a nikt-nie od­po­wiada-za państwo