Ser­cem Czu­je Cytaty

Ser­cem Czu­je Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński


ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Ser­cem Czu­je Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909


ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Ser­cem Czu­je Cytaty: Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym. -Ramizes


ten-dzień-nie za­powiadał ę-tak-bym-roz­pa­ł-ser­-miłośą-tą-którą-dażę-te is­to­ty-dwie-które-pragnę-kochać-całym-ser­cem
Ser­cem Czu­je Cytaty: Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz


miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
Ser­cem Czu­je Cytaty: dzi­siaj się czu­jesz jak­by żyw­cem pogrzebany, ale jut­ro możesz na­dać czy­je­muś życiu smak  -tusiak


dzi­siaj ę-czu­jesz-jak­by-żyw­cem-pogrzebany-ale-jut­ro-możesz-na­dać-czy­­muś-życiu-smak 
Ser­cem Czu­je Cytaty: Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie. -Stanisław Przybyszewski


Ser­cem Czu­je Cytaty: Sko­ro za­mie­szku­jemy błys­ka­wicę, jest ona ser­cem wieczności. -René Char


sko­ro-za­mie­szku­jemy-błys­ka­wicę-jest ona-ser­cem-wiecznoś
Ser­cem Czu­je Cytaty: Pokierowałaś By nadziei nie brakło Cud­nym ser­cem swym Krys­ty­na Sz. 04.10.2015r. -krysta


pokierowałaś-by-nadziei-nie brakło-cud­nym-ser­cem-swym-krys­ty­na-sz-04102015r
Ser­cem Czu­je Cytaty: Ro­zumem, czy ser­cem? Kiero­wał się tym co po­wie­dzieli mu 'kumple'. -Nieżywy


ro­zumem-czy-ser­cem-kiero­wał ę-tym-co po­wie­dzieli-mu 'kumple'
Ser­cem Czu­je Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki


Ser­cem Czu­je Cytaty: So­fio roz­chmurz się ser­cem jes­tem przy Tobie kwiecim aromatem  -Cykam


so­fio-roz­chmurz-ę-ser­cem-jes­tem-przy-tobie-kwiecim-aromatem 
Ser­cem Czu­je Cytaty: Wy­biera­my miłość sprzecznie z ocze­kiwa­niami; ak­ceptu­jemy ser­cem tyl­ko tę na jaką zasługujemy.   -Dusza666


wy­biera­my-miłość-sprzecznie-z ocze­kiwa­niami-ak­ceptu­jemy-ser­cem-tyl­ko-tę na jaką-zasługujemy- 
Ser­cem Czu­je Cytaty: Większa część niewiast nie ma żad­nych za­sad - rządzą się ser­cem, a obycza­je ich na­leżą do te­go ko­go kochają. -Jean de La Bruyére


większa-część-niewiast-nie  żad­nych-za­sad- rządzą ę-ser­cem-a obycza­-ich-na­żą-do te­go-ko­go-kochają
Ser­cem Czu­je Cytaty: Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać. -stokrotka123


choć-cza­sem-dzielą-was-set­ki-ki­lometrów-to jes­teście-blis­ko-siebie-ser­cem-i myś­mi- to poz­wa­-przetrwać
Ser­cem Czu­je Cytaty: Dla mnie Two­je ser­ce bi­je, dla mnie dru­gie się porusza, jed­ne swym ser­cem ok­ryję, dru­gie mnie do działań zmusza. -CzarnaMysz


dla-mnie-two­-ser­-bi­-dla-mnie-dru­gie ę-porusza-jed­ne-swym-ser­cem-ok­ryję-dru­gie-mnie-do działań-zmusza
Ser­cem Czu­je Cytaty: Do nicze­go nie przy­wiązuj się ser­cem tak moc­no, żeby stra­ta tej rzeczy uczy­niła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder


do nicze­go-nie przy­wiązuj ę-ser­cem-tak-moc­no-żeby-stra­-tej rzeczy-uczy­ła-ę-niepocieszonym
Ser­cem Czu­je Cytaty: Le­piej mod­lić się ser­cem bez słów niż słowa­mi bez serca. -John Bunyan


le­piej-mod­lić ę-ser­cem-bez-słów-ż-słowa­mi-bez-serca
Ser­cem Czu­je Cytaty: Słuchaj siebie sa­mej. Ser­cem roz­poznasz swo­je prag­nienia. Nie możesz postąpić źle, jeśli pójdziesz za tym głosem. -Danielle Steel


słuchaj-siebie-­mej-ser­cem roz­poznasz-swo­-prag­nienia-nie możesz-postąpić-ź-śli-pójdziesz-za tym-głosem