Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty

Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński


ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Do nicze­go nie przy­wiązuj się ser­cem tak moc­no, żeby stra­ta tej rzeczy uczy­niła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder


do nicze­go-nie przy­wiązuj ę-ser­cem-tak-moc­no-żeby-stra­-tej rzeczy-uczy­ła-ę-niepocieszonym
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie. -Stanisław Przybyszewski


Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Na bu­dowę ołtarzy miłości naj­chętniej używa się materaców. -Wiesław Trzaskalski


na bu­dowę-ołtarzy-miłoś-naj­chętniej-używa ę-materaców
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty:


 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać. -Władysław Grzeszczyk


ci naj­chętniej-pod­noszą-pop­rzeczkę-którzy-nie muszą-przez-ą-skakać
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym. -Ramizes


ten-dzień-nie za­powiadał ę-tak-bym-roz­pa­ł-ser­-miłośą-tą-którą-dażę-te is­to­ty-dwie-które-pragnę-kochać-całym-ser­cem
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz


miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Ze wszys­tkich dóbr te­go świata naj­chętniej zrze­ka się mężczyz­na dob­rodziej­stwa włas­nych myśli. -Feliks Chwalibóg


ze wszys­tkich-dóbr-te­go-świata-naj­chętniej-zrze­ka ę-mężczyz­na-dob­rodziej­stwa-włas­nych-myśli
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08


cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Każdy wy­daje się być ślep­cem, pośród tej pus­ty­ni męczenników. 20.10.2011  -watchingmefall


każdy-wy­daje ę-być-ślep­cem-pośród-tej pus­ty­-męczenników-20102011 
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Jeślim nie posiadł twej Miłości całej, Miła, Jej całej nigdy nie posiędę. -John Donne


jeślim-nie-posiadł-twej-miłoś-całej-miła-jej-całej-nigdy-nie-posiędę
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból... -Kaye


Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: dla tej miłości nie ma nadziei umarła za­nim zdążyła dos­tać się do nieba zos­tały po niej echa słów które od­bi­jają się od wciąż smut­nych ust i kil­ka przedmiotów: zep­su­ta zapalniczka złoty wisiorek ka­myki wyb­ra­ne ser­cem, a wrzu­cone do słoja z innymi (zbiera­nymi, kiedy jeszcze mnie nie było) śmierć zaw­sze po­zos­ta­wia po so­bie niedom­knięte okna  -finezja


Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Sko­ro za­mie­szku­jemy błys­ka­wicę, jest ona ser­cem wieczności. -René Char


sko­ro-za­mie­szku­jemy-błys­ka­wicę-jest ona-ser­cem-wiecznoś
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Pokierowałaś By nadziei nie brakło Cud­nym ser­cem swym Krys­ty­na Sz. 04.10.2015r. -krysta


pokierowałaś-by-nadziei-nie brakło-cud­nym-ser­cem-swym-krys­ty­na-sz-04102015r
Ser­cem I naj­chętniej Z tej całej Cytaty: Ro­zumem, czy ser­cem? Kiero­wał się tym co po­wie­dzieli mu 'kumple'. -Nieżywy


ro­zumem-czy-ser­cem-kiero­wał ę-tym-co po­wie­dzieli-mu 'kumple'