Ser­cenie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ser­cenie Cytaty: Pieniądze są w cenie. -Kapitan
pieniądze-są w cenie
Ser­cenie Cytaty: Daremnie szukać wielkiego szczęścia po niskiej cenie. -Anonim
daremnie-szukać-wielkiego-szczęścia-po-niskiej-cenie
Ser­cenie Cytaty: co naj­bar­dziej w ko­biecie cenie? me przyrodzenie... -poeta wyklęty
co naj­bar­dziej-w ko­biecie-cenie-me-przyrodzenie
Ser­cenie Cytaty: Z cennika: Wtedy słowo w cenie, gdy płatne milczenie. -Stanisław Jerzy Lec
z-cennika-wtedy-słowo-w-cenie-gdy-płatne-milczenie
Ser­cenie Cytaty: O cenie, jaką płacimy za przyjście na świat dowiadujemy się opuszczając go. -Anna Krzyżanowska
o-cenie-jaką-płacimy-za-przyjście-na-świat-dowiadujemy-ę-opuszczając-go
Ser­cenie Cytaty: Kiedy potrzebny, podnosi się w cenie zwyczajny kamień nad drogie kamienie. -Aliszer Nawoi
kiedy-potrzebny-podnosi-ę-w-cenie-zwyczajny-kamień-nad-drogie-kamienie
Ser­cenie Cytaty: O wartości życia decyduje to, co już przeżyliśmy; o jego cenie co nam jeszcze z niego pozostało. -Władysław Grzeszczyk
o-wartoś-życia-decyduje-to-co-już-przeżyliśmy-o-jego-cenie-co-nam-jeszcze-z-niego-pozostało
Ser­cenie Cytaty: Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód. -Thomas Alva Edison
nig­dy ę-nie zniechęcam-po­nieważ-każde-od­rzu­cenie-niewłaś­wej-próby-sta­nowi-ko­lej­ny-krok-naprzód
Ser­cenie Cytaty: Kiedy kobieta łączy w sobie choćby niejakie wiadomości z wielu godnymi pochwały cnotami, cenię to wyżej nad skarby Krezusa i piękność Heleny. -Tomasz Morus
kiedy-kobieta-łączy-w-sobie-choćby-niejakie-wiadomoś-z-wielu-godnymi-pochwały-cnotami-cenię-to-wyżej-nad-skarby-krezusa-i-piękność-heleny
Ser­cenie Cytaty: Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo. -Miguel de Cervantes
más-quiero-ser-mala-con-esperanza-de-ser-bueno-ser-bueno-con-el-propósito-de-ser-malo
Ser­cenie Cytaty: W miłości właśnie cenię niedoświadczenie. Miłość nie jest kunsztem, miłość jest wzruszeniem. -Jan Sztaudynger
w-miłoś-właśnie-cenię-niedoświadczenie-miłość-nie-jest-kunsztem-miłość-jest-wzruszeniem
Ser­cenie Cytaty: Niekiedy je­dynym wyjściem jest zam­knięcie drzwi, wyrzu­cenie od nich klucza, po to, aby ot­worzyć ko­lej­ne wejście, które może się oka­zać prze­pus­tką do no­wego, lep­sze­go życia. -Devin
Ser­cenie Cytaty: Kiedy przyjaciel znajduje coś ciekawego na targu i okazuje się, że może to okazyjnie - dwa w cenie jednego - nabyć, kupuje myśląc, że tobie pewnie też się przyda. I, o dziwo, przydaje się. -Pam Brown
kiedy-przyjaciel-znajduje-coś-ciekawego-na-targu-i-okazuje-ę-że-może-to-okazyjnie-dwa-w-cenie-jednego-nabyć-kupuje-myśląc-że-tobie-pewnie
Ser­cenie Cytaty: OD­RZU­CENIE NA WŁAS­NE ŻYCZENIE Tu­li róże Pan. Pa­ni tu­li in­ny kwiat. Tu­li Li­pe Pan. Pa­ni kocha ja­kiś chwast. Tu­li li­lie Pan Pa­ni kocha swój świat. Tu­li Pan
Ser­cenie Cytaty: Nie bądź mędrcem - głupo­ta jest w cenie. Nie bądź kochli­wy - miłość to cierpienie. Na zim­ne zaw­sze dmuchaj! Aaa...I prze­de wszys­tkim nig­dy mnie nie słuchaj!  -L'Artiste Provocateur
Ser­cenie Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski
Ser­cenie Cytaty: Cza­sem trze­ba odłożyć za­sady i pi­sać swo­je życie włas­nym piórem, bo nie jes­teśmy niczyim od­ry­sowa­nym szab­lo­nem. Na­wet jeżeli oz­nacza to porzu­cenie ka­lig­ra­fii na rzecz bazgrołów. Z cyk­lu po­wieści
Ser­cenie Cytaty: Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze  -adams
Ser­cenie Cytaty: Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r. -Cris
ser­decznoś-mniej-ser­ca-lo­dem-pokryte-czuć-anomalia-kasz19122015r
Ser­cenie Cytaty: El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando deja de ser educable. -Arturo Graf
el-hombre-comienza-realidad-a-ser-viejo-cuando-deja-de-ser-educable
Ser­cenie Cytaty: Muchas veces para ser buenos tenemos que dejar de ser honrados. -Jacinto Benavente
muchas-veces-para-ser-buenos-tenemos-dejar-de-ser-honrados
Ser­cenie Cytaty: Es necesario ser casi un genio para ser un buen marido. -Honoré de Balzac
es-necesario-ser-casi-un-genio-para-ser-un-buen-marido
Ser­cenie Cytaty: W cza­sach, gdy naj­większym ciosem dla wro­ga jest wyrzu­cenie go ze zna­jomych, zna­lezienie kum­pli umożli­wia tyl­ko te­lefon czy sms, wyz­na­nie miłości na Sky­pe oraz oświad­czy­ny na Fa­cebook'u nie są dziwną rzeczą. -Ewerina
Ser­cenie Cytaty: Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r. -krysta
gdy-w ser­cu-niesiesz-uczu­cie-ser­decznoś-dob­ro-promujesz-krys­ty­na-sz-23022015r
Ser­cenie Cytaty: El hombre es esencialmente un ser social; con mayor razón, se puede decir que es un ser familiar. -Juan Pablo II
el-hombre-es-esencialmente-un-ser-social-con-mayor-razón-se-puede-decir-es-un-ser-familiar
Ser­cenie Cytaty: Para ser libres hay que ser esclavos de la ley. -Cicerón
para-ser-libres-hay-ser-esclavos-de-ley
Ser­cenie Cytaty: La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. -Hesíodo
la-educación-ayuda-a-persona-a-aprender-a-ser-lo-es-capaz-de-ser
Ser­cenie Cytaty: La juventud quiere ser estimada más que ser instruida. -Johann W. Goethe
la-juventud-quiere-ser-estimada-más-ser-instruida
Ser­cenie Cytaty: Ser liberal en España es ser emigrado en potencia. -Mariano José de Larra
Ser­cenie Cytaty: Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo. -Víctor Hugo
es-fácil-ser-bueno-lo-difícil-es-ser-justo
Ser­cenie Cytaty: Ser­ce wo­bec mnie kierujesz Kiedy żony nie znajdujesz Lecz gdy ona wokół krąży Two­je ser­ce za nią dąży  -KasIna
ser­-wo­bec-mnie-kierujesz-kiedy-żony-nie znajdujesz-lecz-gdy-ona-wokół-krąży-two­-ser­-za ą-dąży 
Ser­cenie Cytaty: Ser­ce z uszka­mi - chciałabym ta­kie mieć. I by in­ni je mieli. Bo to ser­ce, które wszys­tko słyszy, na­wet to, co w duszy gra, a to szan­sa, by kochać uważnie. -Marta Fox
ser­-z uszka­mi- chciałabym-­kie-mieć-i by in­- mieli-bo to ser­-które-wszys­tko-słyszy-na­wet-to-co w duszy-gra-a to szan­
Ser­cenie Cytaty: Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból. -Cornelia Funke
nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból
Ser­cenie Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl
Ser­cenie Cytaty: Ob­le­piony w zda­nia jes­tem cały W myśli cudze z echa wydarte Wśród wiel­kich li­ter ja człowiek mały Od­daję im ser­ce, bo ser­ca są warte. -PanBarnaba
ob­­piony-w zda­nia-jes­tem-cały-w-myśli-cudze-z echa-wydarte-wśród-wiel­kich-li­ter-ja człowiek-ły-od­daję-im ser­-bo ser­ca