Set­ki Lat Lilu  Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Każdy pragnie praw­dzi­wej miłości lecz niewielu wie czym ona jest... Dwo­je spracowanych ściśniętych moc­no dłoni je­go pal­ce łagod­nie ma­sują jej bez słów... To miłość właśnie spoj­rze­nie lśniące po­mimo upływu lat... To miłość ten sam zachwyt dwoj­ga ludzi nad sobą po­mimo upływu lat... -Uśmiechnięta Anielica
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel
mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami... -aura69
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Two­je set­ne przep­raszam już nic dla mnie nie znaczy, Two­je słowa ra­nią i ro­bią wiel­kie bliz­ny w moim ser­cu, te­go nie da się wy­mazać. Sam so­bie jes­teś win­ny z każdym słowem wy­powie­dzianym w złości tra­cisz mnie bezpowrotnie.... -AgniM
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Moda - to co dziś ładne, ale za kilka lat będzie brzydkie. Sztuka - to co dziś brzydkie, ale za kilka lat będzie ładne. -Coco Chanel
moda-to-co-dziś-ładne-ale-za-kilka-lat-będzie-brzydkie-sztuka-to-co-dziś-brzydkie-ale-za-kilka-lat-będzie-ładne
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Minęło już ty­le lat Ty wciąż w mo­jej głowie I mi­mo, że dro­gi się rozeszły Nig­dy Cię nie zapomnę Wiem, że to niepop­rawne Wciąż tęsknić za Tobą Masz już swo­je życie Chy­ba mam coś z głową. Uczu­cia tak łat­wo nie giną Wciąż duszą mnie nieustannie Chciałabym je zabić Jed­nak nie potrafię Jed­no się skończyło In­ne na­dal będzie trwać Tak be­zus­tannie, jeszcze wiele lat... -darkwolf18
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka. -płonąca
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Starość: Szmat lat. -Tadeusz Fangrat
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego. -Wisława Szymborska
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje. -Coco Chanel
ko­bieta- ty­-lat-na ile-zasługuje
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: By­liśmy ze sobą umówieni od lat. -Jeremi Przybora
by­liśmy-ze sobą-umówieni-od lat
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Uroda jest podarunkiem na kilka lat. -Oscar Wilde
uroda-jest-podarunkiem-na-kilka-lat
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Człowiek ma ty­le lat, na ile się czuje. -Antoni Kępiński
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Uciec od miłości na chwilę na sto lat na zawsze. -Jan Twardowski
uciec-od-miłoś-na-chwilę-na-sto-lat-na-zawsze
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Tylko prawdzie od lat do twarzy bez szat. -Tadeusz Szyfer
tylko-prawdzie-od-lat-do-twarzy-bez-szat
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Wyjcie! Poczujecie się młodsi o miliony lat. -Stanisław Jerzy Lec
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: I dziw­ne jest to, że od ty­lu lat człowiekiem gar­dzi człowiek. -Czesław Niemen
i dziw­ne-jest to-że od ty­lu-lat-człowiekiem-gar­dzi-człowiek
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: 30 lat to końcówka. Już się zaczyna umieranie po kawałku. -Witold Gombrowicz
30-lat-to-końcówka-już-ę-zaczyna-umieranie-po-kawałku
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Czas przyspiesza z biegiem lat w pewnej funkcji stałej. -Artur Schopenhauer
czas-przyspiesza-z-biegiem-lat-w-pewnej-funkcji-stałej
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Każda religia trwa tylko dwa tysiące lat. -George Gordon Byron
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Dziecko poniżej pięciu lat to istota całkowicie szalona. -Duras
dziecko-poniżej-pięciu-lat-to-istota-całkowicie-szalona
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Niedoceniona: Tyle lat nosi, a nikt nie prosi. -Tadeusz Gicgier
niedoceniona-tyle-lat-nosi-a-nikt-nie-prosi
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: A wiesz ty, co będzie z Polską za lat dwieście? - Dziady cz III. -Adam Mickiewicz
a-wiesz-ty-co-będzie-z-polską-za-lat-dwieście-dziady-cz-iii
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Spał lat pięćdziesiąt; potem się dziwi, że drzewa porosły. -Aleksander Fredro
spał-lat-pięćdziesiąt-potem-ę-dziwi-że-drzewa-porosły
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Mężczyzna czuje się siedem lat starszy w dzień po ślubie. -Francis Bacon
mężczyzna-czuje-ę-siedem-lat-starszy-w-dzień-po-ślubie
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Dwieście lat to akurat tyle ile jesteśmy w stanie zapamiętać. -Gertruda Stein
dwieście-lat-to-akurat-tyle-ile-jesteśmy-w-stanie-zapamięć
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Chwi­la szczęścia znaczy więcej niż ty­siąc lat sławy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat. -Woody Allen
gdy-byłem-w twoim-wieku-miałem-szes­naście-lat
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: 29 lat... a ja na­dal nie odróżniam
29 lat-a ja na­dal-nie odróżniam-pchać-od ągnij-i-przyrżnęłam-w drzwi-ałć 
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Dowodem geniuszu jest dwadzieścia lat później dostarczać idei kretynom. -Louis Aragon
dowodem-geniuszu-jest-dwadzieścia-lat-później-dostarczać-idei-kretynom
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Pierwsze czterdzieści lat dostarczają nam tekstu, reszta jest komentarzem. -Artur Schopenhauer
pierwsze-czterdzieś-lat-dostarczają-nam-tekstu-reszta-jest-komentarzem
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych. -Anonim
człowiek-uczy-ę-przez-całe-życie-z-wyjątkiem-lat-szkolnych
Set­ki Lat Lilu  Cytaty: Z biegiem lat uczymy się rzeczy, których dnie nie znają. -Anonim
z-biegiem-lat-uczymy-ę-rzeczy-których-dnie-nie-znają