Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty

Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Z mias­ta­mi jest tak jak z ludźmi. Naj­ważniej­szy jest stan ich wnętrzności. -Neil Gaiman


z mias­­mi-jest tak-jak z ludźmi-naj­ważniej­szy jest stan-ich-wnętrznoś
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon


naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście. -Alen Baxton


naj­ważniej­szy-obo­wiązek-wo­bec-dzieci-to dać-im szczęście
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ... -paulo86


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: I chroń mych bliskich Bo to naj­ważniej­szy skarb A mnie jak masz czas  -matijah


i chroń-mych-bliskich-bo-to naj­ważniej­szy-skarb-a-mnie-jak masz-czas 
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty:


naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Chciałabym, by ktoś mnie cza­sem od­wie­dził, po­roz­ma­wiał, prze­konał, że po­mimo ab­surdu codzien­ności naj­ważniej­szy jest fakt istnienia. -Barbara Rosiek


chciałabym-by ktoś-mnie-cza­sem-od­wie­dził-po­roz­­wiał-prze­konał-że po­mimo-ab­surdu-codzien­noś-naj­ważniej­szy-jest fakt
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: po­pełniamy błędy ... naj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialność... nie obar­czając innych... -aura69


po­pełniamy-błędy-naj­ważniej­sze-jest wziąć-na siebie-odpowiedzialność-nie-obar­czając-innych
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Życie jest jak umiejętne wyr­wa­nie zęba. Cze­kasz na ten naj­ważniej­szy mo­ment, gdy nag­le spos­trze­gasz, że jest już po wszystkim. -Otto von Bismarck


Życie-jest jak umiejętne-wyr­wa­nie-zęba-cze­kasz na ten-naj­ważniej­szy-mo­ment-gdy-nag­-spos­trze­gasz-że jest już
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!  -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... -Bolesław Prus


człowiek-jest wte­dy-naj­szczęśliw­szy-kiedy-do­koła-siebie-widzi-to-co no­-w so­bie-samym
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: bełkot me­diów roz­prasza mo­je myśli każdy uważa, że to co mówi jest najważniesze tymczasem mój ko­lej­ny oddech jest naj­ważniej­szy reszta jest tyl­ko do­dat­kiem do niego *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Naj­więksi dyg­ni­tarze nie są by­naj­mniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


naj­więksi-dyg­­tarze-nie są by­naj­mniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Od­wie­dzisz sam siebie na tam­tym świecie Przeg­ry­wając Fant naj­ważniej­szy - duszę Bo­li Cię ser­ce, tak jest gdy su­mienie gniecie Wołanie o po­moc od­bi­ja się echem głuchym Kiero­wany pożąda­niem do złota, mamony Zaśle­piony władzą nad tłumem słabej jednostki Nie od­dasz, do zab­ra­nia jes­teś skory Typ gład­ko­licy, od wewnątrz su­to szorstki Odpłaci się los, podwójnie, dotkliwie Za­bie­rze rodzinę, zos­ta­niesz na świecie sam Zaśniesz, obudzisz się z ręką w nocniku Nad głową gi­loty­na, ka­tem będę ja. -Bruno


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata. -Ryszard Kapuściński


Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Za dzi­siej­szy­mi ludźmi na­wet już Anioł Stróż nie nadąża... -Nadzieja21


za dzi­siej­szy­mi-ludźmi-na­wet-już-anioł-stróż-nie nadąża
Siebie Naj­ważniej­szy­mi Ludźmi Cytaty: Dos­trzeg­li obo­je, że dru­gi człowiek blis­ki i kocha­ny jest ważniej­szy od do­tychcza­sowych pryncypiów. -Małgorzata Kalicińska


dos­trzeg­li-obo­-że dru­gi-człowiek-blis­ki-i kocha­ny-jest ważniej­szy-od do­tychcza­sowych-pryncypiów