Siebie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Siebie Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Siebie Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska
Siebie Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz
dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Siebie Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Siebie Cytaty: Ka­wałek po kawałku zja­dam samą siebie Po­woli uby­wa mi ciała lecz duszy jak­by więcej Aby poz­nać siebie trze­ba cza­sem wyrzeczeń Ból przy­gotu­je mi  miej­sce w raju Niewidzial­na dla ludzi ślepych Pójdę da­lej przed siebie Wiem już kim jestem. -Andrea
Siebie Cytaty: Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
im-bardziej-siebie-kochasz-tym-większym-jesteś-wrogiem-samego-siebie
Siebie Cytaty: Mu­simy po­siąść siebie sa­mych, za­nim da­my coś z siebie innym. -Ignazio Silone (Secondo Tranquilli)
Siebie Cytaty: Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. -Maria Dąbrowska
tracić-siebie-dla-drugich-to-jest-właśnie-odnajdywać-siebie
Siebie Cytaty: Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować. -Duval
chcąc-odnaleźć-siebie-muszę-choć-trochę-z-siebie-zrezygnować
Siebie Cytaty: Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie. -Talmud
kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
Siebie Cytaty: Tra­cić siebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie. -Maria Dąbrowska
tra­ć-siebie-dla-dru­gich-to jest właśnie-od­najdy­wać-siebie
Siebie Cytaty: Po­całuj bez słów. Przy­tul do siebie mnie znów. Żyj­my dla siebie!  -ciemnojasno
po­całuj-bez-słów-przy­tul-do siebie-mnie-znów-Żyj­my-dla-siebie 
Siebie Cytaty: ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96
ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie 
Siebie Cytaty: Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Siebie Cytaty: Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Siebie Cytaty: `By­wa, że jes­teśmy tak zajęci szu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebie tuż obok. -bluecaffe
`by­wa-że jes­teśmy-tak-zaję-szu­kaniem-siebie-ze na­wet-nie zauważamy-ze ­my-siebie-ż-obok
Siebie Cytaty: Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. -Soren Aabye Kierkegaard
Życie-można-zrozumieć-tylko-oglądając-ę-za-siebie-ale-żyć-trzeba-patrząc-przed-siebie
Siebie Cytaty: Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz... -Mała Mi
bo tyl­ko-wiara-w siebie-jest niezakłamana-mając-wiarę-w siebie-zwy­ężysz-na­wet-śli-przegrasz
Siebie Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali
to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Siebie Cytaty: By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. -William Boetcher
by-zachować-szacunek-dla-samego-siebie-lepiej-zniechęć-do-siebie-ludzi-postępując-zgodnie-ze-swym-sumieniem-ż-zjednywać-ich-sobie-robiąc-to-co
Siebie Cytaty: Naturą miłości własnej i naszego ludzkiego
naturą-miłoś-własnej-i-naszego-ludzkiego-ja-jest-miłować-tylko-siebie-i-cenić-tylko-siebie
Siebie Cytaty: Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie. -Mian Mian
jeśli-tyl­ko-będziemy-­lić ę-moc­no-do siebie-możemy-ut­ra­ć-całą-resztę-świata-ale-przy­naj­mniej-na zaw­sze-zacho­wamy-siebie
Siebie Cytaty: dwa ciała obok siebie oczy martwe ut­kwione w siebie wpatrzone ręce niepewnie złączone le­ki i żyletki poszły w parze nie tak jak za daw­nej epoki miłość zabija  -Angel Des Penseurs
dwa-ciała-obok-siebie-oczy-martwe-ut­kwione-w-siebie-wpatrzone-rę-niepewnie-złączone-­ki-i żyletki-poszły-w parze-nie-tak-jak-za-daw­nej
Siebie Cytaty: Zmyślał co rusz choroby sam siebie wpędzał w groby. Pieniądze wy­dawał na lekarza, tak bar­dzo z siebie dumny. W końcu skończył u grabarza za­kopa­ny zos­tał bez trumny. -~~Lotta
zmyśł-co rusz-choroby-sam-siebie-wpędzał-w groby-pieniądze-wy­dawał-na lekarza-tak-bar­dzo-z siebie-dumny-w-końcu-skończył
Siebie Cytaty: Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania. -Henryk Elzenberg
człowiek-winien-sam-siebie-upominać-nie-nienawidzić-nienawiść-do-samego-siebie-to-egocentryzm-a-nie-znosić-swoich-ułomnoś-to-żądza
Siebie Cytaty: Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera. -Sławomir Mrożek
jakże-chętnie-ludzie-re­zyg­nują-z siebie-to zro­zumiałe-bo siebie-trud­no-znieść-tłumy jed­nostek-szu­kają-pro­roka-ale
Siebie Cytaty: Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Siebie Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny
Siebie Cytaty: Jeżeli kocham samego siebie, wszystkich kocham jak siebie. -Hochheim z Eckhart
jeżeli-kocham-samego-siebie-wszystkich-kocham-jak-siebie
Siebie Cytaty: Ciebie i siebie nie mogę wziąć w palce jak gliny wiesz w
ciebie-i siebie-nie-mogę-wziąć-w-palce-jak-gliny-wiesz-w-duchu-wier­cisz-ę-w-brzuchu-ciebie-i siebie-słowami-niewypowiedzianymi-mam-tęsknię
Siebie Cytaty: Mężczyz­na reali­zuje się pop­rzez działania, ko­bieta pop­rzez swo­jego mężczyznę, dzięki niemu. Z wy­sokości naszych ob­casów wpa­damy wprost w wąską szcze­linę te­go, co oz­nacza by­cie ko­bietą. Za­kochu­jesz się i sądzisz, że od­na­lazłaś samą siebie. Ale zbyt często szu­kasz siebie wewnątrz niego. Nap­rawdę jest tyl­ko jed­no miej­sce w którym możesz od­na­leźć siebie - serce. -Deb Caletti
Siebie Cytaty: Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. -Melchior Wańkowicz
Siebie Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
Siebie Cytaty: Każda no­wa miłość, to ko­lej­ne sprze­dawa­nie cząstek siebie - prak­tycznie za drob­ne. Każde spot­ka­nie, dot­knięcie ręki, aż wreszcie seks i pos­to­sun­ko­we dialo­gi to je­den wiel­ki han­del or­ga­nami, Twoimi or­ga­nami. Od­da­jemy siebie z każdym od­dechem, ruchem, mgnieniem oka. Od­da­jemy, by po­tem się obudzić, że nie można odejść. Bo­wiem nie ma się już nic. Na­wet siebie. To obłęd tej up­ragnionej przez Nas miłości, wiesz !?  -Dualia
Siebie Cytaty: Żyje­my dla siebie ale nie z sobą. Każde bieg­nie osob­no, swoją własną drogą. Dwa ser­ca, tak moc­no bijące dla siebie. Gdzie jes­teś? Cze­kam prze­cież na Ciebie. -Annlaug
Żyje­my-dla-siebie-ale-nie z sobą-każde-bieg­nie-osob­no-swoją-własną-drogą-dwa-ser­ca-tak-moc­no-biją-dla-siebie-gdzie-jes­teś