Siedząc No­cami Cytaty

Siedząc No­cami Cytaty: Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą. -Angel Des Penseurs


siedząc-no­cami-myśląc-nad-roz­terka­mi-duszy-du­mam-z księżycem-w ­go-głośnym-blasku-nad-sen­sem-od­dechu-i każdej-emocji-choć
Siedząc No­cami Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


Siedząc No­cami Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus


nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Siedząc No­cami Cytaty: Wier­sze o niebie Siedząc po uszy w piekle Ut­ra­cony raj  -HeLkon


wier­sze-o niebie-siedząc-po uszy-w piekle-ut­ra­cony-raj 
Siedząc No­cami Cytaty: Jeszcze nikt nie dorobił się ostróg siedząc okrakiem na barykadzie. -Jacek Wejroch


jeszcze-nikt-nie-dorobił-ę-ostróg-siedząc-okrakiem-na-barykadzie
Siedząc No­cami Cytaty: Gdy­byś żyła nie zmar­no­wałabym tych wa­kac­ji siedząc w domu. -AnDree


gdy­byś-żyła-nie zmar­no­wałabym-tych-wa­kac­ji-siedząc-w domu
Siedząc No­cami Cytaty: Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu  -Walenty


na przyszłość-za ple­cami-nie ­my-wpływu 
Siedząc No­cami Cytaty: Ludzie, których kocha­my, są szki­cami do możli­wych obrazów. -Hugo Hofmannsthal


ludzie-których-kocha­my-są szki­cami-do możli­wych-obrazów
Siedząc No­cami Cytaty: Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają. -AgniM


dookoła-wred­ne-mor­dy-za ple­cami-ga­dają-a w twarz ę-uśmiechają
Siedząc No­cami Cytaty: Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca. -Grzegorz Turnau


zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
Siedząc No­cami Cytaty: Kiedyś zna­jomi, te­raz hi­pok­ry­ci, każdy z nich za ple­cami ro­bi To­bie niezły wycisk. -szajbuss


kiedyś-zna­jomi-te­raz-hi­pok­ry­-każdy-z nich-za ple­cami-ro­bi-to­bie-niezły-wycisk
Siedząc No­cami Cytaty: Które­goś dnia, siedząc w tłumie ludzi słuchając kon­certu, naj­więcej ra­dości dało mi pat­rze­nie na drze­wo rosnące obok. -słońiczka


które­goś-dnia-siedząc-w tłumie-ludzi-słuchając-kon­certu-naj­więcej-ra­doś-dało-mi pat­rze­nie-na drze­wo-rosną-obok
Siedząc No­cami Cytaty: Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. -Stefan Wyszyński


bóg-nig­dy-nie re­zyg­nu­-ze swoich-dzieci-na­wet-z ­kich-które-stoją-ple­cami-do niego
Siedząc No­cami Cytaty: Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą. -MyslacaWierszem


chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą
Siedząc No­cami Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@


nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
Siedząc No­cami Cytaty: dum­ny pro­fesor matematyki da­wał ko­repe­tyc­je dla praktyki, i cóż z te­go, że był wiel­ce uznany, sko­ro siedząc vis-a-vis studenciaka tłumaczył wszys­tko do góry nogami  -tusiak


dum­ny-pro­fesor-matematyki-da­wał-ko­repe­tyc­-dla-praktyki-i-cóż-z te­go-że był-wiel­-uznany-sko­ro-siedząc-vis-a-vis-studenciaka
Siedząc No­cami Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs


Siedząc No­cami Cytaty: Nie od­na­leźliście się - bo ona dniami spa­cero­wała poszu­kując Ciebie wśród ka­mienic, a ty no­cami podążałeś przez mias­to szu­kając jej śladu. -loquentia


nie-od­na­źliście ę- bo ona-dniami-spa­cero­wała-poszu­kując-ciebie-wśród-ka­mienic-a ty no­cami-podążałeś-przez-mias­to