Siedząc W ok­nie Cytaty

Siedząc W ok­nie Cytaty: Jeszcze nikt nie dorobił się ostróg siedząc okrakiem na barykadzie. -Jacek Wejroch


jeszcze-nikt-nie-dorobił-ę-ostróg-siedząc-okrakiem-na-barykadzie
Siedząc W ok­nie Cytaty: Gdy­byś żyła nie zmar­no­wałabym tych wa­kac­ji siedząc w domu. -AnDree


gdy­byś-żyła-nie zmar­no­wałabym-tych-wa­kac­ji-siedząc-w domu
Siedząc W ok­nie Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus


nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Siedząc W ok­nie Cytaty: Wier­sze o niebie Siedząc po uszy w piekle Ut­ra­cony raj  -HeLkon


wier­sze-o niebie-siedząc-po uszy-w piekle-ut­ra­cony-raj 
Siedząc W ok­nie Cytaty: Które­goś dnia, siedząc w tłumie ludzi słuchając kon­certu, naj­więcej ra­dości dało mi pat­rze­nie na drze­wo rosnące obok. -słońiczka


które­goś-dnia-siedząc-w tłumie-ludzi-słuchając-kon­certu-naj­więcej-ra­doś-dało-mi pat­rze­nie-na drze­wo-rosną-obok
Siedząc W ok­nie Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@


nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
Siedząc W ok­nie Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil


Siedząc W ok­nie Cytaty: Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą. -Angel Des Penseurs


siedząc-no­cami-myśląc-nad-roz­terka­mi-duszy-du­mam-z księżycem-w ­go-głośnym-blasku-nad-sen­sem-od­dechu-i każdej-emocji-choć
Siedząc W ok­nie Cytaty: dum­ny pro­fesor matematyki da­wał ko­repe­tyc­je dla praktyki, i cóż z te­go, że był wiel­ce uznany, sko­ro siedząc vis-a-vis studenciaka tłumaczył wszys­tko do góry nogami  -tusiak


dum­ny-pro­fesor-matematyki-da­wał-ko­repe­tyc­-dla-praktyki-i-cóż-z te­go-że był-wiel­-uznany-sko­ro-siedząc-vis-a-vis-studenciaka
Siedząc W ok­nie Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs


Siedząc W ok­nie Cytaty: Siedząc ze spuszczoną głową i słuchając re­ligij­nych pieśni pog­rze­bowych, czułem się bar­dzo swo­bod­nie, o wiele le­piej, niż gdy­bym na przykład był na czyimś ślu­bie. Naj­wy­raźniej pog­rze­by to coś dla mnie. -H » Michel Houellebecq » Platforma


Siedząc W ok­nie Cytaty: Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy. -kamilka88


Siedząc W ok­nie Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


Siedząc W ok­nie Cytaty: Idąc uli­ca­mi mias­ta, zacze­piają mnie si­we włosy pajęczyn. Przechadzając się między drze­wa­mi, opa­dają na mnie liście i tęcza. Siedząc nad wodą, śmier­dzi po­tem i al­ko­ho­lem. Stąpając łąką, widzę roz­kwit życia. Po­wiedz mi, ja­ka jest pora? To już je­sień, nie było łat­wo upo­rać się z tym fak­tem, choć niezauważal­nie minęło mi la­to życia, w ciągłym biegu, gdzie szczegóły rzeźbią całokształt. -Smoky Blue


Siedząc W ok­nie Cytaty: Pod­czas każde­go zacho­du słońca, każde­go dnia. Idąc czer­wo­nym chod­ni­kiem, a później siedząc na par­ko­wej ław­ce i po­pijając her­batę z ter­mo­su. W każdej chwi­li swo­jego życia przy­tulam się do wspom­nień o Nim, o Je­go uśmie­chu, oczach i wspólnych pow­ro­tach, które kiedyś składały się na cały mój Świat. -szantiil


Siedząc W ok­nie Cytaty: Siedząc na mo­noton­nej li­nii paczę na ten świat kolorowy, krop­le deszczu spływają mi po tym bez­bar­wnym oknie. Tyl­ko myśli mnie dręczą co z tym światem się dzieje. Gdzieś woj­ny, trzęsienia, zabójstwa i leżące mar­twe ciała. Czy Bóg nam na ta­kie życie pozwala? Chciałabym choć raz nie stąpać bo tej cien­kiej linii, gdzie każdy z nas może spaść w prze­ciągu chwili. -melancholyxx


Siedząc W ok­nie Cytaty: Myślę o To­bie w ko­lorach, które nie is­tnieją... Myślę o Nas słowa­mi Ra­dości pi­sany­mi Nadzieją... Niep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co tak moc­no kocha, upar­te w Miłości... mo­je bi­je moc­no w Twoich ciepłych dłoniach... siedząc nap­rze­ciw Wo­jow­ni­ka Wil­czy­ca z zaufa­niem Mu się od­da­je- dwie Siły przy sobie, tak wo­bec siebie ot­warte, tak kochające, tak pochłonięte uczu­ciem i w nim tak roz­kosznie bezradne... -Uśmiechnięta Anielica


Siedząc W ok­nie Cytaty: Siadała na ta­rasie i pat­rzyła w stronę la­su mając nadzieję, że nag­le po­jawi się jej ukocha­na córka z koszem pełnym grzybów. Wie­czo­rami na tym sa­mym ta­rasie siedząc pat­rzyła w roz­gwieżdżone niebo i py­tała: