Siedzę I Gaszę Cytaty

Siedzę I Gaszę Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Siedzę I Gaszę Cytaty: Kłótnie z ko­bietą jest porówny­wal­na do gasze­nia pożaru - benzyną  -nothin12


kłótnie-z ko­bietą-jest porówny­wal­na-do gasze­nia-pożaru- benzyną 
Siedzę I Gaszę Cytaty: Is­tnieje in­te­resująca za­leżność między ce­lowo wy­wołanym cier­pieniem a ulgą, coś jak od­po­wied­nik gasze­nia pożaru ogniem. -Harlan Coben


is­tnieje-in­te­resująca-za­żność-między-­lowo-wy­wołanym-cier­pieniem-a ulgą-coś-jak od­po­wied­nik-gasze­nia-pożaru-ogniem
Siedzę I Gaszę Cytaty: iskry od myśli zderzeń rozpalanie wiary gasze­nie wierzeń krople od duszy parowania osu­wające się po źdźbłach pojednania nit­ki złotych pajęczynek mis­ternie plecione by przechwycić mroczki połączyć to co win­no być połączone  -Trzykropek


Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie  -Monte


siedzę-przy-stole-w-tym-rodzin­nym-gronie-ser­-me płonie 
Siedzę I Gaszę Cytaty: ( jak­by co to mie­szkam blis­ko Poz­nańskiej 15 w Gnieźnie :) ) Jest gorąco i nie narzekam Moc­no nie narzekam Gorącą kawę piję Do ochłody ją wypiję Trochę wyparuję Już chłod­niej się czuję Moc­no nie narzekam Na deszcz nie czekam Ule­wa zdarzyć się może Siedzę w domu Nie siedzę na dworze Jes­tem nieopa­lony Jes­tem nieogolony Mam skar­pe­ty po kolana I narze­kam już od rana Lecz nie moc­no Jak już wspominałem Tyl­ko trochę dziś Narze­kając przeklinałem   -M44G


Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę i wsłuchuję się w szum deszczu za­topiona w myślach ja­kie będzie jutro... -Aleksandra_Czarna


siedzę-i wsłuchuję ę-w szum-deszczu-za­topiona-w myślach-ja­kie-będzie-jutro
Siedzę I Gaszę Cytaty: Świat wciąż przyspiesza, siedzę w tym sa­mym miejscu. Zwol­nijcie proszę. -worldinbrown


Świat-wciąż-przyspiesza-siedzę-w tym-­mym-miejscu-zwol­nijcie-proszę
Siedzę I Gaszę Cytaty: skra­jem ust wilgocią języ­ka gaszę pragnienie upa­jam nektarem słod­kim Morzem Mar­twym unoszę nieza­ta­pialną łódź i tak żeg­lu­je­my na nieokreśloności do­ty­ku kałużami wzdłuż szcze­rych pól ugo­rem święto­jańskim strumieniem aż do źródła   -Amanda1990


Siedzę I Gaszę Cytaty: Na stos resztek pod stołem gro­mada Siedzę, palę, be­kam, piję - w po­jedynkę wypada  -Kazik Staszewski


na stos-resztek-pod-stołem-gro­mada-siedzę-palę-be­kam-piję- w po­jedynkę-wypada 
Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę w auto­busie, który (już i tak spóźniony) ut­kwił w kor­ku, a w słuchaw­kach le­ci


siedzę-w auto­busie-który-już-i tak-spóźniony-ut­kwił-w kor­ku-a w słuchaw­kach-­-jadę-mias­tem-szyb­ciej-ż ę-da 
Siedzę I Gaszę Cytaty: Zaw­sze siedzę tu­taj tak, jak ktoś, kto przez po­myłkę tra­fił na scenę i zmie­sza­ny cze­ka, żeby go wyp­roszo­no, bo za­raz pod­niosą kur­tynę i roz­pocznie się przedstawienie. -M » Sándor Márai » Magia


Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę na sofie mi­jam się z czasem marzeniami i z Tobą Wspo­minam twe słowa że rze­ka płynie pod górę że nadzieja umiera pierwsza że kochasz mój uśmiech wierzyłam dzi­siaj śnie o tobie kocham bardziej lecz cie nie czuję  -nadziejamatkągłupich


Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę i czy­tam nasze roz­mo­wy. Uświada­miam so­bie, że już nig­dy nie po­roz­ma­wiamy, bo Ciebie już nie ma.. Po­zos­tały mi tyl­ko wspom­nienia i wiara, iż kiedyś po­now­nie się spot­ka­my. [*]  -AnDree


Siedzę I Gaszę Cytaty: Siedzę na ław­ce. Upośledzo­na dziew­czyn­ka na huśtaw­ce kołysze się gra­witacją. To jej krótka chwi­la ra­dości, w zam­kniętym umyśle sa­mot­ności, bra­ku przej­rzys­tości. W mych chwi­lach słabości zaz­droszczę jej nieświadomości. -Wolnomyśliciel


Siedzę I Gaszę Cytaty: Jes­tem skazańcem Przez los osadzony W mym zim­nym ciele Siedzę i duszę się wewnątrz Ska­zano mnie za to Że niewin­ne z oso­bowości obdarto Za błędy cudze ja od­ma­wiam pokutę Lecz za ciężkie lo­su des­ki i za miękkie gwoździe Jak będzie trze­ba sa­memu za waj­chę pociągnę. -M44G


Siedzę I Gaszę Cytaty: Każde słowo ma ta­ki dziw­ny sens, że aż nie chcę się wie­rzyć, że to nap­rawdę się dzieje, że tu siedzę i piszę, używając aku­rat kar­tki pa­pieru, a nie chod­ni­ka i aku­rat długo­pisu, za­miast kamyków dziwne... -zuzus


Siedzę I Gaszę Cytaty: Wciąż siedzę w tej pa­miętnej koszu­li, gdzie aro­mat sa­mot­ności tkwi w mo­jej głowie. Pit­bu­li krew na mych dłoniach... Cóż mam począć bez Ciebie, mój drogi? Łysy kot spa­ceru­je po­między zwłokami, kiedy me łzy leją się litrami. Zdej­mij ze mnie milczenie, które tak bar­dzo mnie rani. -luksosekunda