Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują  -Cykam
skarżą ę-serca-mając-nad­to-bądź-ło-kocha­ne-czują 
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Dlaczego ludzie skarżą się na życie? Dlatego, że są niedostatecznie aktywni. -Wiera Panowa
dlaczego-ludzie-skarżą-ę-na-życie-dlatego-że-są-niedostatecznie-aktywni
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Miłość - to jedyna gra, w trakcie której uczestnicy nie skarżą się na słabe światło. -S. Joher
miłość-to-jedyna-gra-w-trakcie-której-uczestnicy-nie-skarżą-ę-na-słabe-światło
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią. -Cesare Pavese
ludzie-nie-skarżą-ę-na-cierpienia-lecz-na-autorytet-który-ich-przewyższa-trzyma-w-garś-i-sprawia-że-cierpią
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Ponieważ gmin zwykle grafom zarzuca kamienność serca, przeto kiedy grafy litują się nad nim, to zowią się litografią. -Alojzy Żółkowski
ponieważ-gmin-zwykle-grafom-zarzuca-kamienność-serca-przeto-kiedy-grafy-litują-ę-nad-nim-to-zowią-ę-litografią
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob
anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Obudzisz się kiedyś w mym łóżku W dłoni trzy­mając serce Ja będę leżała tuż obok Z dziurą w klat­ce piersiowej Bez serca Bez duszy Bezsilna Ser­ce zgnieciesz jak owoc Duszę wyp­lu­jesz jak pestkę Wyj­dziesz z uśmie­chem na ustach Ja będę mu­siała posprzątać  -RapeMe!
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka. -płonąca
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca. -Johann Wolfgang Goethe
biada-te­mu-kto-na­żywa-prze­wagi-jaką-nad-ser­cem-dru­giego-po­siada-w tym-­lu-by poz­ba­wić-go ra­dośc-kiełkującej-na dnie-­go
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone. -Julian Tuwim
chmury-nad-nami-rozpal-w-łunę-uderz-nam-w-serca-złotym-dzwonem-otwórz-nam-polskę-jak-piorunem-otwierasz-niebo-zachmurzone
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca. -Melania Parczewska
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego. -Pola Gojawiczyńska
i-cóż-to-musi-być-za-szczęście-nad-szczęściem-móc-powiedzieć-drugiemu-człowiekowi-przyłożę-ę-jako-pieczęć-do-serca-swego-jako
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały  -RozaR
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą. -Guillaume Appolinaire
miejcie-litość-nad-nami-nad-tymi-których-udziałem-są-niekończą-ę-zmagania-między-Ładem-a-przyrodą
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Mając lat dwadzieścia, nie uwodzi się; jest się uwodzonym. -Sidonie Gabrielle Colette
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Mając lat dwadzieścia, nie uwodzi się, jest się uwodzonym. -Sidonie Gabrielle Colette
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams
de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. -Augustyn Św
a-biada-milczącym-o-tobie-że-mając-mowę-stali-ę-niemymi
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory. -Johann Wolfgang Goethe
jeśli-człowiek-zas­­nawia ę-nad-swym-ciałem-i nad-swą-mo­ral­nośą-to zaz­wyczaj-stwier­dza-że jest chory
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: A biada mil­czącym o To­bie, że mając mowę, sta­li się niemymi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Dziękuję ci za to, że
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy. -Eliza Orzeszkowa
nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy moża przenosić góry. -Danielle Stell
mając-tyle-wiary-ile-mieś-ę-w-ziarnie-gorczycy-moża-przenosić-góry
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon
nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nie sądzę, bym wyb­rał się na zaślu­biny, za teścia mając Je­zusa Chrystusa. -Arthur Rimbaud
nie-sądzę-bym-wyb­rał ę-na zaślu­biny-za teścia-mając-je­zusa-chrystusa
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot
błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Dyskutuje się nad dogmatami i nie praktykuje się moralności. Jako że jest rzeczą trudną praktykować moralność, bardzo łatwo natomiast jest dyskutować nad dogmatami. -Montesquieu
dyskutuje-ę-nad-dogmatami-i-nie-praktykuje-ę-moralnoś-jako-że-jest-rzeczą-trudną-praktykować-moralność-bardzo-łatwo-natomiast-jest
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake
nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka
ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić 
Skarżą się Serca Mając Nad­to Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea