Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty

Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Oczarowaniem Świet­lne rozgałęzienia Burza za Grojcem  -fyrfle


oczarowaniem-Świet­lne-rozgałęzienia-burza-za grojcem 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Pra­cujesz po godzi­nach, by mieć coś w do­mu... lecz po co, sko­ro ciebie w nim nie ma. -Xmen


pra­cujesz-po godzi­nach-by mieć-coś-w do­mu-lecz po co-sko­ro-ciebie-w nim-nie 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Ciekaw jes­tem ile osób powróciło już z zaświatów, mu­sieli tam być, sko­ro tak świet­nie wiedzą o tym jak tam jest i szczegółowo nam próbują to opisać. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ciekaw-jes­tem-ile-osób-powróło-już-z zaświatów-mu­sieli-tam-być-sko­ro-tak-świet­nie-wiedzą-o tym-jak tam-jest i szczegółowo-nam
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Cień. Twój każdy ruch naśladuje, w świet­le praw­dy prześladuje. W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co? Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą. -ShantiLady


cień-twój-każdy-ruch-naśladuje-w-świet­-praw­dy-prześladuje-w-ciem­noś-zni­ka-bo ­taj-on po co-sko­ro-i tak-ok­ryła-cię-praw­da
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Zro­biłem so­bie ka­nap­ki z po­mido­rem, ogórkiem, rzod­kiewką, kiełbasą, jaj­kiem, sałatą, szczy­pior­kiem. Były świet­ne. Ale co z te­go, sko­ro po­tem przez pół ro­ku nie sma­kowały mi już z niczym. -wojtek p


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: wiem, że świet­li­ki nie gasną na twoim niebie bo gwiaz­dy spa­dając zbyt moc­no parzą pisząc o tym, że boli chcę tyl­ko po­wie­dzieć, że przecież nie każda śmierć jest o umieraniu nie każdy paz­no­kieć o drzazdze a miłość nie każda tli się zwątpieniem to nic, że jest ciebie tak niewiele sko­ro ulot­ne je­dynie praw­dzi­wie istnieje  -Papillondenuit


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: sko­ro bo­ga nie ma to dlacze­go jes­teśmy my? sko­ro bóg jest to dlacze­go nam te­go nie po­wie­dział osobiście  -katts


sko­ro-bo­ga-nie  to dlacze­go-jes­teśmy-my-sko­ro-bóg-jest to dlacze­go-nam-te­go-nie po­wie­dział-osobiście 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc. -Kurt Vonnegut


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Żal za współczes­nym bra­tem mil­knie Ze­gar wy­raźniej znaczy godzi­ny Wyk­ruszam sko­rupę brudów Po­dej­muję walkę - chcę żyć Ba­riery przy­pomi­nające - mos­ty Wciąż są, wisząc - cze­kają Ka­meral­ne cier­pienie ma­mi W ciem­nej to­ni przyszłości Jakże trud­no wykładać życie Nie będąc nań przygotowanym Od­rzu­cam do­tychcza­sowe głosy Praw­da się we mnie dławi Wróg się czai w ukryciu Z niepo­kojem na wskroś go­towy Unoszę dłoń tak po prostu By się bronić…  -JaiTy


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz