Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty

Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Pra­cujesz po godzi­nach, by mieć coś w do­mu... lecz po co, sko­ro ciebie w nim nie ma. -Xmen


pra­cujesz-po godzi­nach-by mieć-coś-w do­mu-lecz po co-sko­ro-ciebie-w nim-nie 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: sko­ro bo­ga nie ma to dlacze­go jes­teśmy my? sko­ro bóg jest to dlacze­go nam te­go nie po­wie­dział osobiście  -katts


sko­ro-bo­ga-nie  to dlacze­go-jes­teśmy-my-sko­ro-bóg-jest to dlacze­go-nam-te­go-nie po­wie­dział-osobiście 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Żal za współczes­nym bra­tem mil­knie Ze­gar wy­raźniej znaczy godzi­ny Wyk­ruszam sko­rupę brudów Po­dej­muję walkę - chcę żyć Ba­riery przy­pomi­nające - mos­ty Wciąż są, wisząc - cze­kają Ka­meral­ne cier­pienie ma­mi W ciem­nej to­ni przyszłości Jakże trud­no wykładać życie Nie będąc nań przygotowanym Od­rzu­cam do­tychcza­sowe głosy Praw­da się we mnie dławi Wróg się czai w ukryciu Z niepo­kojem na wskroś go­towy Unoszę dłoń tak po prostu By się bronić…  -JaiTy


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r. -Emilia Szumiło


Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza


nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość. -Johann Wolfgang Goethe


is­tnieją-dwie-po­kojo­we-for­my-prze­mocy-pra­wo-i przyzwoitość
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Is­tnieją ko­biety, które nie są piękne, lecz tyl­ko tak wyglądają. -Karl Kraus


is­tnieją-ko­biety-które-nie są piękne-lecz-tyl­ko-tak-wyglądają
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: gryzą się style ach zi­mowe motyle kos­tnieją tyle  -Cykam


gryzą ę-style-ach-zi­mowe-motyle-kos­tnieją-tyle 
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Młodzież sta­je się do­rosła, gdy ro­zumie, że nie is­tnieją dorośli. -Gilbert Cesbron


młodzież-sta­ ę-do­rosła-gdy-ro­zumie-że nie is­tnieją-dorośli
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski


na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Sko­ro Is­tnieją Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia. -wonderful348


mu­sisz-uwie­rzyć-że is­tnieją-pocałunki-radoś-ryzyka-war­te-podjęcia