Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty

Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft


tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Świat to skom­pli­kowa­ne miej­sce o trud­nych re­gułach, gdzie każdy gra taką rolę, jaką wyz­naczył mu los. I nie zaw­sze można wybierać. -Arturo Pérez-Reverte


Świat-to skom­pli­kowa­ne-miej­sce-o trud­nych-re­gułach-gdzie-każdy-gra-taką-rolę-jaką-wyz­naczył-mu los-i nie zaw­sze-można
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Życie jak skom­pli­kowa­ny la­birynt, z które­go nie można wyjść, a czym da­lej, tym trudniej. -Symonides z Keos


Życie-jak skom­pli­kowa­ny-­birynt-z które­go-nie można-wyjść-a czym-da­lej-tym-trudniej
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia  -Manuela Gretkowska


fa­cet-jest naj­mniej-skom­pli­kowa­nym-urządze­niem-do obsługi-za­led­wie-jed­na-dźwignia 
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Ko­lej­ne występki idą jak z płat­ka; pier­wszy jest trud­ny, skom­pli­kowa­ny, ale jeśli na­wet ohyd­ny – to i tak niezapomniany. -Jerzy Pilch


ko­lej­ne-występki-idą-jak z płat­ka-pier­wszy-jest trud­ny-skom­pli­kowa­ny-ale-śli-na­wet-ohyd­ny-to i tak-niezapomniany
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Jes­teś jak ten bluszcz, który ob­serwuję ran­kiem... fas­cy­nujący i jakże skom­pli­kowa­ny... cze­kam aż spadną Two­je liście... -Papużka


jes­teś-jak ten-bluszcz-który-ob­serwuję-ran­kiem-fas­cy­nujący i jakże-skom­pli­kowa­ny-cze­kam aż spadną-two­-liście
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: (...)był on 


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Brak palców był ko­lej­nym czyn­ni­kiem przys­pie­szającym rozwój in­te­lek­tual­ny wielbłądów. Rozwój ma­tema­tyczny ludzi zaw­sze był ha­mowa­ny przez pow­szechną in­styn­ktowną skłon­ność, by wo­bec cze­goś nap­rawdę skom­pli­kowa­nego – jak choćby wielo­miany trójfo­rem­ne czy różniczki pa­ramet­ryczne – liczyć na pal­cach. Wielbłądy od sa­mego początku liczyły na liczbach. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie. -Olga Tokarczuk


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca. -Steve Jobs


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski


Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort


to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać. -Magdalena Samozwaniec


mężczyz­na-nie lu­bi-aby w do­mu-był-ktoś-nud­niej­szy-od niego-trze­ba na to bar­dzo-uważać
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Cier­pli­wość: naj­trud­niej­sza for­ma rozpaczy. -Julian Tuwim


cier­pli­wość-naj­trud­niej­sza-for­-rozpaczy
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym. -George Santayana


umieranie-jest-czymś-nieco-obrzydliwym-tak-jak-rodzenie-ę-czymś-nieco-śmiesznym
Skom­pli­kowa­ne I nieco Nud­niej­sze Cytaty: Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku. -Friedrich Nietzsche


nieco-obłąkania-jest-zawsze-w-miłoś-lecz-i-w-obłąkaniu-jest-nieco-rozsądku