Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty

Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jest tak skrom­ny, że drażnią go na­wet uwa­gi o je­go skromności. -Tadeusz Gicgier


jest-tak-skrom­ny-że drażą-go na­wet-uwa­gi-o ­go-skromnoś
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. -Władysław Loranc


na­wet-skrom­na-po­moc-jest zaw­sze-lep­sza-od wiel­kiego-współczucia
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. -czarnycharakter_xd


Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb. -thrillofit


ko­bieta-wyuz­da­na-i prze­sad­na-jest tyl­ko-tym-co po­kazu­-ko­bieta-skrom­na-jest nieod­krytą-­jem­nicą-za­wierać-w so­bie
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą. -Arthur Schopenhauer


skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Całość jest wspa­nial­sza niż su­ma części. -Woody Allen


całość-jest wspa­nial­sza-ż-su­-częś
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Dlacze­go ten świat jest, ja­ki jest? Prze­cież po­siada ty­lu ludzi o wspa­niałych ce­lach, umysłach, ser­cach i duszach. -NightHuntress


dlacze­go-ten-świat-jest-ja­ki-jest-prze­cież-po­siada-ty­lu-ludzi-o wspa­niałych-­lach-umysłach-ser­cach-i duszach
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić. -Władysław Grzeszczyk


te­mu-najłat­wiej-być-skrom­nym-kto ę-nie  czym-chwalić
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty:


naj­wspa­nial­szą-drogą-życiową-jest ­ja-~pa­weł-rychlica 
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność, rodzi­na, Nie dla współza­wod­nic­twa - Pa­pież Franciszek. -fyrfle


skrom­ność-rodzi­na-nie-dla-współza­wod­nic­twa-pa­pież-franciszek
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Naj­wspa­nial­szą rzeczą w ludzkim by­cie jest kochać ko­goś po­nad życie. -kHRYSTUS


naj­wspa­nial­szą-rzeczą-w ludzkim-by­cie-jest kochać-ko­goś-po­nad-życie
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki


miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj


nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie. -loquentia


wspa­niałym-doz­na­niem-jest za­kochi­wanie ę-wciąż-na no­wo-w stałym-związku-w tym-­mym-mężczyźnie
Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Pis­mo Święte jest wspa­niała bu­dowlą, którą na­leży nie tyl­ko czcić, ale w której trze­ba mieszkać. -Paul Claudel


pis­mo-Święte-jest wspa­niała-bu­dowlą-którą-na­ży-nie tyl­ko-czcić-ale-w której trze­ba-mieszkać