Skrom­ny Cytaty

Skrom­ny Cytaty: Jest tak skrom­ny, że drażnią go na­wet uwa­gi o je­go skromności. -Tadeusz Gicgier


jest-tak-skrom­ny-że drażą-go na­wet-uwa­gi-o ­go-skromnoś
Skrom­ny Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Skrom­ny Cytaty: Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić. -Władysław Grzeszczyk


te­mu-najłat­wiej-być-skrom­nym-kto ę-nie  czym-chwalić
Skrom­ny Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Skrom­ny Cytaty: Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. -Władysław Loranc


na­wet-skrom­na-po­moc-jest zaw­sze-lep­sza-od wiel­kiego-współczucia
Skrom­ny Cytaty: Skrom­ność, rodzi­na, Nie dla współza­wod­nic­twa - Pa­pież Franciszek. -fyrfle


skrom­ność-rodzi­na-nie-dla-współza­wod­nic­twa-pa­pież-franciszek
Skrom­ny Cytaty: Skrom­nie przyj­mo­wać, spo­koj­nie tracić. -Marek Aureliusz


skrom­nie-przyj­mo­wać-spo­koj­nie-tracić
Skrom­ny Cytaty: Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard


ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka
Skrom­ny Cytaty: Raz pa­nien­ka ze świętok­rzys­kiego ubierała na mieście swe ego. To skrom­ne. To za małe. Więc ku­piła korale. Większe trzyk­roć od niego samego. -Alfa Centauri


raz-pa­nien­ka-ze świętok­rzys­kiego-ubierała-na mieście-swe-ego-to-skrom­ne-to za łe-więc-ku­piła-korale-większe-trzyk­roć
Skrom­ny Cytaty: Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą. -Arthur Schopenhauer


skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
Skrom­ny Cytaty: Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego;  -Władimir Nabokow


jes­tem-wys­tar­czająco-dum­ny-z te­go-co jed­nak-wiem-aby przyz­nać-z całą-skrom­nośą-iż nie wiem-wszystkiego 
Skrom­ny Cytaty: ****** *** Poz­dra­wiam MOIM KLIPEM ****** *** ...BIAŁA RÓŻA - de­likat­na, pachnąca i niewinna... ...skrom­ne mil­cze­nie MIŁOŚCI... ...świet­la­ny, bla­dy pąk... ...ale jakże PIĘKNE CZUŁY... ****** ***  -Bożena BAJA


Skrom­ny Cytaty: ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb. -thrillofit


ko­bieta-wyuz­da­na-i prze­sad­na-jest tyl­ko-tym-co po­kazu­-ko­bieta-skrom­na-jest nieod­krytą-­jem­nicą-za­wierać-w so­bie
Skrom­ny Cytaty: zby­teczne słowa cisza owi­ja w pomruki sens dostrzegając nie wy­lewam nadmiaru choć pus­tych mogę posłać na­wet i krocie skrom­nie tu może bez przepychu usłyszysz zrozumiesz a ja pomilczę mi­mo wszystko czekając  -Papużka


Skrom­ny Cytaty: Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)


często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Skrom­ny Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Skrom­ny Cytaty: Znalazłem, li­te z drew­na ko­nary roz­postar­te niczym skrzydła, zawiłe, szyf­rem gałęzi ksy­lemu liczne naczy­nia uk­ry­te pośród cieni, puszyste, źdźbła soczys­tych traw uwi­tych w skrom­nym gnieździe azylu. -Only Audio Trip


Skrom­ny Cytaty: Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel


dla-człowieka-niedoj­rzałego-zna­mien­ne-jest-że prag­nie-on wznioś-um­rzeć-za jakąś-sprawę-dla-doj­rzałego-na­tomiast