Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty

Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Ludzi nie można ot­worzyć tak pop­rostu jak pu­dełka czekoladek... -AnDree


ludzi-nie można-ot­worzyć-tak-pop­rostu-jak pu­dełka-czekoladek
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Naj­więcej o przy­jaciołach wie­dział już Mickiewicz, in­ni sław­ni też o tym wiedzieli.... Praw­dzi­wy przy­jaciel, to Ten, przez które­go ze strachu się nie zes*rasz! A ON ze strachu na drze­wo nie spierdzie*li! insp.A.Mickiewicz  -Niusza


Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Podążam za światłem, co gdzieś w od­da­li wątłym pro­mieniem próbu­je się palić. Roz­jaśnia ciem­ność ten błysk aureoli. Może mi drogę od­na­leźć pozwoli… Świeże po­wiet­rze od skrzy­deł trze­potu przyw­ra­ca od­dech, nie za­mykam oczu. Głucha i śle­pa, w mat­ni za­pom­nienia, cu­du doświad­czam. Cu­du przebudzenia. Podążam za ciepłem tych aniel­skich skrzy­deł, mi­mo, że twarzy wciąż jeszcze nie widzę. Tli się nadzieja. Uśmie­cham się do niej. Czy w moim ser­cu też og­niem zapłonie…?   -Alfa Centauri


Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Skrzy­pi codzienność. Żałość siada na sercu, kwi­lisz głuptasie. -Papużka


skrzy­pi-codzienność-Żałość-siada-na sercu-kwi­lisz-głuptasie
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Skrzy słońce złote Pa­letą barw migoce Pod powiekami K.A.Sz. 21.04.2016r. -Cris


skrzy-słoń-złote-pa­letą-barw-migoce-pod-powiekami-kasz-21042016r
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Sceptycyzm to elegancja strachu. -Emil Cioran


sceptycyzm-to-elegancja-strachu
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła


oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Skrzy­wienie kręgosłupa mo­ral­ne­go-naj­częstsza wa­da pos­ta­wy tych co mają plecy. -Atabass


skrzy­wienie-kręgosłupa-mo­ral­ne­go-naj­częstsza-wa­da-pos­­wy-tych-co mają-plecy
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Dusza ma złudze­nie skrzy­deł. Ono ją pod­trzy­muje jak ptaka. -Victor Marie Hugo


dusza- złudze­nie-skrzy­deł-ono ją pod­trzy­muje-jak ptaka
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: cu­dow­ny błogos­tan... nie mam skrzy­deł a latam... aż strach... że od­lecę w niebyt... -aura69


cu­dow­ny-błogos­tan-nie-mam-skrzy­deł-a latam-aż-strach-że-od­lecę-w niebyt
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Matczyna miłość nie zna strachu. -Seneka


matczyna-miłość-nie-zna-strachu
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Odwaga jest czasem i skutkiem strachu. -Alojzy Żółkiewski


Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu. -Zbigniew Waydyk


lwią-część-życia-przeżywamy-w-zajęczym-strachu
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV


tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu. -Emil Cioran


scep­ty­cyzm-to ele­gan­cja-strachu
Skrzy­dełka Ze strachu Cytaty: Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski


od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu