Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty

Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek


smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. -Małgorzata Musierowicz


uśmiech-by­wa-ak­tem-męstwa-smu­tek-to słabość-i pos­­wa-zbyt-wy­god­na-być ra­­nym-i dob­rym-kiedy-świat-jest smut­ny-i zły
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Smu­tek jest naj­gor­szy wte­dy, gdy zaczniemy go so­bie wma­wiać i pod­da­wać się mu bez ani jed­nej is­kier­ki radości. -doorka


smu­tek-jest naj­gor­szy-wte­dy-gdy-zaczniemy-go so­bie-wma­wiać-i pod­da­wać ę-mu bez-ani-jed­nej-is­kier­ki-radoś
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie. -Elizabetta


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: '' Ki­lomet­ry po­każą Ci ile tak nap­rawdę ona dla Ciebie znaczy'' - przy­pom­niał so­bie słowa mat­ki i ogarnął go tak wiel­ki smu­tek, że nie wie­dział czy jeszcze kiedyś będzie z nim dobrze... -NeverSaysNever


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Uważaj­cie na smu­tek. To wada. -Gustaw Flaubert


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. -Khalil Gibran


smu­tek-to ściana-między-dwo­-ogrodami
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. -Edward Stachura


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Najgłębszy smu­tek szczęścia, że wszys­tko przemija. -Leopold Staff


najgłębszy-smu­tek-szczęścia-że wszys­tko-przemija
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Płynie po­tokiem smu­tek lecz nie zna­my je­go źródła... -Papużka


płynie-po­tokiem-smu­tek-lecz-nie zna­my-­go-źródła
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ... -Rafik


łzy-tyl­ko-uwy­dat­niają-smu­tek-duszy
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty: A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać?  -respirer


a śli-ktoś-lu­bi-smu­tek-to czy-nie grzechem-jest go rozśmieszać 
Smu­tek mi­ja I pos­ta­nawiam So­bie Cytaty:


smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica