So­bie Po­marzyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
So­bie Po­marzyć Cytaty: • 
 -szczęście-na­ży-so­bie-wyp­ra­cować-a nie wy­marzyć- 
So­bie Po­marzyć Cytaty: Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni. -wesolutka214
wy­marzyłam-so­bie-słowa-i sy­tuac­-które-za­pew­ne-nig­dy-nie będą-mieć-miej­sca-marzyć prze­cie-nikt-mi nie zabroni
So­bie Po­marzyć Cytaty: Marzyć - Myśleć anonimowo. -MyslacaWierszem
So­bie Po­marzyć Cytaty: Każdy ma prawo marzyć inaczej. -Paulo Coelho
So­bie Po­marzyć Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie Po­marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. -Ryszard Riedel
przes­łem-marzyć-jak człowiek-nie marzy-umiera
So­bie Po­marzyć Cytaty: Szczęściem jest chwi­la, gdy za­miast marzyć zaczy­namy wspominać. -Ryder
szczęściem-jest chwi­-gdy-za­miast-marzyć-zaczy­namy-wspominać
So­bie Po­marzyć Cytaty: Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć -Brian Tracy
aby-marzenie-mogło-ę-spełć-najpierw-musisz-zacząć-marzyć
So­bie Po­marzyć Cytaty: Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć... -october90
marze­nia-są po to-aby  spełniać-a nie żeby-ągle-o nich-marzyć
So­bie Po­marzyć Cytaty: Wąż pełzający po ziemi, może tyl­ko marzyć o wzbi­ciu się w powietrze. -Masashi Kishimoto
wąż-pełzający-po ziemi-może-tyl­ko-marzyć-o wzbi­ciu ę-w powietrze
So­bie Po­marzyć Cytaty: Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy
aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć
So­bie Po­marzyć Cytaty: Podążaj moimi śla­dami a zo­baczysz cu­da, o których nie miałeś na­wet śmiałości marzyć. -sprawdzsam
podążaj-moimi-ś­dami-a zo­baczysz-cu­da-o których-nie miałeś-na­wet-śmiałoś-marzyć
So­bie Po­marzyć Cytaty: Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill
słowa-zaklęte-w dotyk-marzyć-wciąż-chce-o tobie-szep­ty-w dzień-i w no­cy-03052015dla-m-றiℓℓ
So­bie Po­marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć A to prze­cież był mój skarb Stra­ciłem ten dar  -matijah
przes­łem-marzyć-a-to prze­cież-był-mój-skarb-stra­łem-ten-dar 
So­bie Po­marzyć Cytaty: Chcę być i trwać przy To­bie nie­wzruszo­ny, jak głaz przy rwącym potoku. Niczym liść na wietrze, uno­sić się aż po błękit nieba i upa­dać na błot­nistą ziemię. Przeżyć swo­je życie w różnych kolorach, zaw­sze trwając przy Tobie. Śnić i marzyć, o brzas­ku dnia i w ciem­nej nocy, o nas - wędrujących w różne świata stro­ny. Zas­ta­nawiam się tylko, czy cel nas wspólny cze­ka –  port bez­pie­czny, błoga cisza. -lio159
So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin
cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
So­bie Po­marzyć Cytaty: Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. -Walt Disney
jeśli-potrafisz-o-czymś-marzyć-to-potrafisz-także-tego-dokonać
So­bie Po­marzyć Cytaty:
nie-bójcie ę-marzyć-i te marze­nia-reali­zować-wte­dy-od­kry­jecie-ja­kie-wspa­niałe-może-być-życie
So­bie Po­marzyć Cytaty: Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu; Daj mi teraz marzyć, daj! -Zygmunt Krasiński
rzeczywistość-ę-pomału-w-świat-przemienia-ideału-w-sen-ze-srebra-i-kryształu-daj-mi-teraz-marzyć-daj
So­bie Po­marzyć Cytaty: Jes­tem osobą in­te­li­gentą, Ale nie umiem marzyć a jeśli człowiek nie marzy umiera ,... czy ja też umieram ?  -sala
jes­tem-osobą-in­te­li­gentą-ale-nie umiem-marzyć-a śli-człowiek-nie marzy-umiera-czy ja też-umieram- 
So­bie Po­marzyć Cytaty: Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder
gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
So­bie Po­marzyć Cytaty: War­to marzyć w cza­sie do­kona­nym - to tak jak­by zarzu­cać wędkę mając już na niej rybę(tyl­ko w przy­pad­ku marzeń ma to ja­kiś sens). -Papużka
war­to-marzyć-w cza­sie-do­kona­nym-to tak-jak­by-zarzu­cać-wędkę-mając-już-na niej-rybętyl­ko-w przy­pad­ku-marzeń
So­bie Po­marzyć Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA
So­bie Po­marzyć Cytaty: Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. -Helder Camara abp
jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej
So­bie Po­marzyć Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney
jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
So­bie Po­marzyć Cytaty: w zamyśleniu tak niewinnie do­tykasz szor­stkości policzka a ja mam dreszcze na plecach zag­ry­zasz wargi a włas­ne us­ta zwilżam językiem boję się marzyć że spoj­rzysz na mnie a od­dam ci każde bi­cie serca  -Deszcz
So­bie Po­marzyć Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
So­bie Po­marzyć Cytaty: Fakt, że nie będziemy ra­zem nie spra­wił, że przes­tałam o tym marzyć. Bo uśmie­chem może darzyć mnie mi­lion in­nych ludzi, ale żaden nie da mi ty­le szczęścia, co twój. -Zielona15
fakt-że nie będziemy-ra­zem-nie spra­wił-że przes­łam-o tym-marzyć-bo uśmie­chem-może-darzyć-mnie-mi­lion-in­nych-ludzi-ale
So­bie Po­marzyć Cytaty: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego. -Kaye
So­bie Po­marzyć Cytaty: Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa. -Sylwuchna
So­bie Po­marzyć Cytaty: Da­lej niż wszys­tko jest jut­ro i nie przychodzi. Głębo­kie spoj­rze­nia, smak ust, to było wczoraj. Marzyć o wspomnieniach? To śmierć. By­naj­mniej umysłu. Nie do­tykaj mnie. Na­wet jutro. Chcę zapomnieć. -Alfa Centauri
So­bie Po­marzyć Cytaty: W to­bie jest przes­trzeń dla mnie, w so­bie zamkniętej. -Papillondenuit
w to­bie-jest przes­trzeń-dla-mnie-w so­bie-zamkniętej
So­bie Po­marzyć Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł
bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
So­bie Po­marzyć Cytaty: każdy z nas ma w so­bie ty­le inności, ile so­bie wychowa. -thrillofit
każdy-z nas- w so­bie-ty­-innoś-ile-so­bie-wychowa