So­bie Różnych Rzeczy Cytaty

So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Dowcip to wiedza o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych. -Anne Louise Stael - Holstein


dowcip-to-wiedza-o-podobieństwie-różnych-rzeczy-i-różnicy-podobnych
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Dowcip jest wiedzą o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych. -Anne Louise Stael - Holstein


dowcip-jest-wiedzą-o-podobieństwie-różnych-rzeczy-i-różnicy-podobnych
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Dow­cip to wie­dza o po­dobieństwie różnych rzeczy i różni­cy podobnych. -Anne-Louise de Staël-Holstein


dow­cip-to wie­dza-o po­dobieństwie-różnych-rzeczy-i róż­cy-podobnych
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Różnych rzeczy na świecie jest mało, ale ludzi to zawsze dosyć. -Zofia Nałkowska


różnych-rzeczy-na-świecie-jest-ło-ale-ludzi-to-zawsze-dosyć
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Bliższa ek­spli­kac­ja re­ligii zaw­sze jest ok­reślo­na przez his­to­rię różnych dog­matów i in­sty­tuc­ji, jest za­nurzo­na w dziejach kul­tu­ry, a więc nie można tej dok­try­nal­nej stro­ny re­ligii przed­sta­wiać ja­ko cze­goś co wszys­cy po­win­ni uz­nać, bo to jest praw­da. To jest praw­da może w ja­kimś znacze­niu, ale ta praw­da mu­si być – jest – tłumaczo­na języ­kiem różnych his­to­rycznie uk­ształto­wanych kultur. -Leszek Kołakowski


So­bie Różnych Rzeczy Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Może z cza­sem zo­baczy­my rzeczy, których jak dotąd, nie możemy so­bie wyobrazić. -Galileo Galilei (Galileusz)


może-z cza­sem-zo­baczy­my-rzeczy-których-jak dotąd-nie możemy-so­bie-wyobrazić
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Zro­bię te wszys­tkie niesa­mowi­te rzeczy, jak tyl­ko złapię czas. Sku­bany ciągle mi ucieka. -NightHuntress


zro­bię-te wszys­tkie-niesa­mowi­te-rzeczy-jak tyl­ko-złapię-czas-sku­bany ągle-mi ucieka
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Nie na­leży się złościć na rzeczy, bo one nic so­bie z te­go nie robią. -Maurice Talleyrand-Périgord


nie-na­ży ę-złość-na rzeczy-bo one-nic-so­bie-z te­go-nie robią
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: • 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Wa­dy i za­lety - to często jed­no i to sa­mo. Tyl­ko z różnych pun­któw widzenia. -Władysław Grzeszczyk


wa­dy-i za­lety- to często-jed­no-i to ­mo-tyl­ko z różnych-pun­któw-widzenia
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii. -Antoni Czechow


istnieje-tylko-jeden-oryginał-miłoś-ale-tysiąc-różnych-kopii
So­bie Różnych Rzeczy Cytaty: Małżeństwo, jak zdrowie, psuje się z różnych przyczyn, z podobnym skutkiem. -Renata Szuman - Fikus


małżeństwo-jak-zdrowie-psuje-ę-z-różnych-przyczyn-z-podobnym-skutkiem