So­bie Różnych Cytaty

So­bie Różnych Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


So­bie Różnych Cytaty: Bliższa ek­spli­kac­ja re­ligii zaw­sze jest ok­reślo­na przez his­to­rię różnych dog­matów i in­sty­tuc­ji, jest za­nurzo­na w dziejach kul­tu­ry, a więc nie można tej dok­try­nal­nej stro­ny re­ligii przed­sta­wiać ja­ko cze­goś co wszys­cy po­win­ni uz­nać, bo to jest praw­da. To jest praw­da może w ja­kimś znacze­niu, ale ta praw­da mu­si być – jest – tłumaczo­na języ­kiem różnych his­to­rycznie uk­ształto­wanych kultur. -Leszek Kołakowski


So­bie Różnych Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie Różnych Cytaty: Dowcip to wiedza o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych. -Anne Louise Stael - Holstein


dowcip-to-wiedza-o-podobieństwie-różnych-rzeczy-i-różnicy-podobnych
So­bie Różnych Cytaty: • 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
So­bie Różnych Cytaty: Dowcip jest wiedzą o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych. -Anne Louise Stael - Holstein


dowcip-jest-wiedzą-o-podobieństwie-różnych-rzeczy-i-różnicy-podobnych
So­bie Różnych Cytaty: Wa­dy i za­lety - to często jed­no i to sa­mo. Tyl­ko z różnych pun­któw widzenia. -Władysław Grzeszczyk


wa­dy-i za­lety- to często-jed­no-i to ­mo-tyl­ko z różnych-pun­któw-widzenia
So­bie Różnych Cytaty: Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw. -Albert Einstein


nie-rzeczywistoś-samej-w-sobie-są-tylko-obrazy-widziane-z-różnych-perspektyw
So­bie Różnych Cytaty: Małżeństwo, jak zdrowie, psuje się z różnych przyczyn, z podobnym skutkiem. -Renata Szuman - Fikus


małżeństwo-jak-zdrowie-psuje-ę-z-różnych-przyczyn-z-podobnym-skutkiem
So­bie Różnych Cytaty: Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii. -Antoni Czechow


istnieje-tylko-jeden-oryginał-miłoś-ale-tysiąc-różnych-kopii
So­bie Różnych Cytaty: Miłość to pełne zaakceptowanie drugiej osoby, niezależnie od różnych szczegółowych aspektów. -Otto Flake


miłość-to-pełne-zaakceptowanie-drugiej-osoby-niezależnie-od-różnych-szczegółowych-aspektów
So­bie Różnych Cytaty: Dow­cip to wie­dza o po­dobieństwie różnych rzeczy i różni­cy podobnych. -Anne-Louise de Staël-Holstein


dow­cip-to wie­dza-o po­dobieństwie-różnych-rzeczy-i róż­cy-podobnych
So­bie Różnych Cytaty: Różnych rzeczy na świecie jest mało, ale ludzi to zawsze dosyć. -Zofia Nałkowska


różnych-rzeczy-na-świecie-jest-ło-ale-ludzi-to-zawsze-dosyć
So­bie Różnych Cytaty: Jak człowiek nie powymyśla różnych bajd o sobie - zrobią to za niego inni. -Jeanne Moreau


jak-człowiek-nie-powymyś-różnych-bajd-o-sobie-zrobią-to-za-niego-inni
So­bie Różnych Cytaty: Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe. -Paul Dirac


So­bie Różnych Cytaty: Nieg­dyś wypchane Pełne przed­miotów różnych Dziś pus­tym pudłem  -Taiyono Kudarashi


nieg­dyś-wypchane-pełne-przed­miotów-różnych-dziś-pus­tym-pudłem 
So­bie Różnych Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
So­bie Różnych Cytaty: Każdy człowiek jest mieszanką chemiczną składającą się z różnych proporcji kwasów i zasad. -Elżbieta Grabosz


każdy-człowiek-jest-mieszanką-chemiczną-składającą-ę-z-różnych-proporcji-kwasów-i-zasad