So­bie W pełni I Cytaty

So­bie W pełni I Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


So­bie W pełni I Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
So­bie W pełni I Cytaty: Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera


człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
So­bie W pełni I Cytaty: Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś. -Frank Zappa


So­bie W pełni I Cytaty: Na ogół nie uz­mysławiamy so­bie w pełni, od ilu ludzi za­leżny jest zwykły dzień nasze­go życia i czym gro­zi przer­wa­nie łańcucha wza­jem­nych usług. -Antoni Kępiński


na ogół-nie uz­mysławiamy-so­bie-w peł-od ilu-ludzi-za­żny-jest zwykły-dzień-nasze­go-życia-i czym-gro­zi-przer­wa­nie-łańcucha
So­bie W pełni I Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie W pełni I Cytaty: Ro­bię rek­lamę. O tych


So­bie W pełni I Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach


So­bie W pełni I Cytaty: No­we w pełni za­wiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


So­bie W pełni I Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


So­bie W pełni I Cytaty: Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los -Brian Tracy


jesteś-w-peł-odpowiedzialny-za-swój-los
So­bie W pełni I Cytaty: Mo­ral­ność to praw­da w pełni rozkwitu. -Victor Marie Hugo


mo­ral­ność-to praw­da-w peł-rozkwitu
So­bie W pełni I Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow


So­bie W pełni I Cytaty: W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w człowieku-tyl­ko-żołądek-by­wa-i to cza­sem-w peł-zadowolony
So­bie W pełni I Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
So­bie W pełni I Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
So­bie W pełni I Cytaty: niczym Wokulscy pełni marzeń, miłości za­pad­li w gruzy  -Emilia Szumiło


niczym-wokulscy-peł-marzeń-miłoś-za­pad­li-w gruzy 
So­bie W pełni I Cytaty: Tylko ludzie w średnim wieku kontrolują w pełni swoje zmysły. -Harvey Allen


tylko-ludzie-w-średnim-wieku-kontrolują-w-peł-swoje-zmysły