So­bie Wal­czyć Cytaty

So­bie Wal­czyć Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


So­bie Wal­czyć Cytaty: Nie łat­wo wal­czyć z naturą. -Demostenes


nie-łat­wo-wal­czyć-z naturą
So­bie Wal­czyć Cytaty: W piłce nożnej i w życiu war­to wal­czyć do końca. -Latawiec2003


w pił-nożnej-i w życiu-war­to-wal­czyć-do końca
So­bie Wal­czyć Cytaty: Le­piej wal­czyć za coś, niż żyć bez celu. -George Smith Patton


So­bie Wal­czyć Cytaty: Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem. -Krio


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
So­bie Wal­czyć Cytaty: Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron


przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny
So­bie Wal­czyć Cytaty: Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. -Enniusz


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
So­bie Wal­czyć Cytaty: Jak fe­niks powstać I nig­dy się nie poddać Bo wal­czyć trzeba  -matijah


jak-fe­niks-powstać-i-nig­dy ę-nie poddać-bo-wal­czyć-trzeba 
So­bie Wal­czyć Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler


Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
So­bie Wal­czyć Cytaty: Pot­ra­fimy wal­czyć o wol­ność, ale trud­no się nam jej dorabiać. -Józef Stanisław Tischner


pot­ra­fimy-wal­czyć-o wol­ność-ale-trud­no ę-nam-jej-dorabiać
So­bie Wal­czyć Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort


całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
So­bie Wal­czyć Cytaty: O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada. -Tadeusz Kotarbiński


o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada
So­bie Wal­czyć Cytaty: Ale Ty wiesz, że gdy milczę, I zni­kam na chwilę, Po­jawiam się znów w Twoim świecie, Aby wal­czyć o ko­lej­ny dzień. -Angel Des Penseurs


ale-ty wiesz-że gdy-milczę-i-zni­kam-na chwilę-po­jawiam ę-znów-w twoim-świecie-aby-wal­czyć-o ko­lej­ny-dzień
So­bie Wal­czyć Cytaty: Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123


nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
So­bie Wal­czyć Cytaty: I cho­ciaż los by­wa dum­ny, nie bójmy się wal­czyć o rzeczy­wis­tość. Bo tyl­ko szcze­re ce­le i praw­dzi­we ser­ce pot­ra­fi zaj­rzeć w głąb człowieka. -Devin


i cho­ciaż-los-by­wa-dum­ny-nie bójmy ę-wal­czyć-o rzeczy­wis­tość-bo tyl­ko-szcze­re-­-i praw­dzi­we-ser­-pot­ra­fi
So­bie Wal­czyć Cytaty: Ta wrażli­wość nap­rawdę jest i to jest bar­dzo sta­now­cza, ale trze­ba z nią wal­czyć a nie się jej bać... -Lelusiowa


ta wrażli­wość-nap­rawdę-jest i to jest bar­dzo-sta­now­cza-ale-trze­ba-z ą-wal­czyć-a nie ę-jej-bać
So­bie Wal­czyć Cytaty: Od tej chwi­li muszę wal­czyć z dwo­ma wro­gami - z nim i ze wspom­nieniami o nim, a prze­de wszys­tkim ze sobą, żeby znów się nie poddać!  -Valérie Tasso


od tej chwi­li-muszę-wal­czyć-z dwo­-wro­gami- z nim-i ze wspom­nieniami-o nim-a prze­de-wszys­tkim-ze sobą-żeby-znów ę
So­bie Wal­czyć Cytaty: Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć. -Rychcik


al­ko­hol-czy-nar­ko­ty­ki- to nie ucie­czka-od prob­lemów-a jeszcze-gor­szy-prob­lem-­piej-wal­czyć-do końca-ż ę-pod­dać