So­bie Wy­bierać Cytaty

So­bie Wy­bierać Cytaty: Wy­bierać zwątpienie ja­ko fi­lozo­fię życia to tak, jak wy­bierać bez­ruch ja­ko sposób prze­mie­szcza­nia się w przestrzeni. -Yann Martel


wy­bierać-zwątpienie-ja­ko-fi­lozo­fię-życia-to tak-jak wy­bierać-bez­ruch-ja­ko-sposób-prze­mie­szcza­nia ę-w przestrzeni
So­bie Wy­bierać Cytaty: Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić. -Peter Lippert


Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
So­bie Wy­bierać Cytaty: Le­piej wy­bierać win­nych, niż ich wyszukiwać. -Marcel Pagnol


le­piej-wy­bierać-win­nych-ż-ich-wyszukiwać
So­bie Wy­bierać Cytaty: Ex ma­lis eli­gere minima. Wy­bierać mniej­sze zło. -Cyceron


ex ­lis-eli­gere-minima-wy­bierać-mniej­sze-zło
So­bie Wy­bierać Cytaty: Poz­bierać jest się dziesięć ra­zy trud­niej, niż rozsypać. -C » Suzanne Collins » Kosogłos


So­bie Wy­bierać Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
So­bie Wy­bierać Cytaty: W teorii – mi­liony są ścieżek. Wy­bierać by można przez wieczność... W prak­ty­ce – wybór jest jeden. Ta ścieżka zwie się… konieczność. -Papillondenuit


w teorii- mi­liony-są ścieżek-wy­bierać-by można-przez-wieczność-w-prak­ty­- wybór-jest jeden-ta-ścieżka-zwie-ę
So­bie Wy­bierać Cytaty: Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. Szczególnie do tych, do których mieli dot­rzeć nocą. -Janusz Leon Wiśniewski


mężczyz­na-po­winien-za­bierać-ko­bietę-do miej­sc-które-jej-obiecał-szczególnie do tych-do których-mieli-dot­rzeć-nocą
So­bie Wy­bierać Cytaty: Człowiek niez­dolny wy­bierać to już nie człowiek. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


So­bie Wy­bierać Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja


nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
So­bie Wy­bierać Cytaty: Dob­roć to kwes­tia wy­boru. Kiedy człowiek nie może wy­bierać, to nie jest już ludzkie. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


So­bie Wy­bierać Cytaty: Roz­darta dusza jak zer­wa­ne perły sy­pie się na podłogę, nie sposób jej poz­bierać... proś de­mona o przy­niesienie sznurka... -Papużka


roz­darta-dusza-jak zer­wa­ne-perły-sy­pie ę-na podłogę-nie sposób-jej-poz­bierać-proś de­mona-o przy­niesienie-sznurka
So­bie Wy­bierać Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


So­bie Wy­bierać Cytaty: Mo­ja wiara w ludzi spadła z trzydzies­te­go piętra i roz­biła się o chod­nik. Te­raz próbuję ją poz­bierać i pos­kle­jać. Jed­nak ludzie ut­rudniają mi to dep­cząc po niej i roz­drab­niając jeszcze bardziej. -NightHuntress


So­bie Wy­bierać Cytaty: Jeśli przyszłoby wy­bierać nam między mężczyzną, który da­je niez­bi­te do­wody praw­dy, a ko­bietą, która zap­rzecza z uśmie­chem lub po­całun­kiem, jes­teśmy zaw­sze skłon­ni wie­rzyć ko­biecie, za kłamcę zaś uważać mężczyznę. -Pitigrilli


So­bie Wy­bierać Cytaty: Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509


cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło
So­bie Wy­bierać Cytaty: A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. -Anna Onichimowska


So­bie Wy­bierać Cytaty: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego. -Kaye