Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty

Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree


spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Cza­sami dni kocha­my tyl­ko za to, że kończą się nocą, którą spędza­my z ukochaną osobą. -respirer


cza­sami-dni-kocha­my-tyl­ko-za to-że kończą ę-nocą-którą-spędza­my-z ukochaną-osobą
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings


jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: W życiu dob­rze jest, na­wet tak dla od­miany, być od cza­su do cza­su sobą. -Maverick123


w życiu-dob­rze-jest-na­wet-tak-dla-od­miany-być-od cza­su-do cza­su-sobą
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty:


szcze­rość-niesie-ze sobą-naj­częściej-zbyt-żo-bólu-~pa­weł-rychlica 
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Dużo ludzi nie wie, co ro­bić z cza­sem. Czas nie ma z ludźmi te­go kłopotu. -Magdalena Samozwaniec


dużo-ludzi-nie wie-co ro­bić-z cza­sem-czas nie  z ludźmi-te­go-kłopotu
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. -Ludwik XIV


bardzo-trudno-jest-mówić-żo-i-nie-powiedzieć-za-żo
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: By­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­su. Trze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić. -Gertruda Stein


by­cie-ge­niu­szem-za­biera-żo-cza­su-trze­ba po pros­-nic-nie ro­bić-i nic-nie robić
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Co za dużo, to nie jest niezdrowo - to tylko za dużo. -Mafijny menedżer


Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Victor Marie Hugo


uśmiech-jest jak słoń-które-spędza-chłód-z ludzkiej-twarzy
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Wiktor Hugo


uśmiech-jest-jak-słoń-które-spędza-chłód-z-ludzkiej-twarzy
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Człowiek spędza życie prak­tycznie w dwóch miej­scach: w łóżku i w butach. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Koalicja jest to małżeństwo z rozsądku, które spędza miodowy miesiąc w oddzielnych łóżkach. -Jean Marivaux


koalicja-jest-to-łżeństwo-z-rozsądku-które-spędza-miodowy-miesiąc-w-oddzielnych-łóżkach
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Ro­zumieli się do cza­su, gdy nie od­kry­li w pełni kart. Wte­dy do­piero roz­poczęli ze sobą dyskusje. -Czesław Banach


ro­zumieli ę-do cza­su-gdy-nie od­kry­li-w peł-kart-wte­dy do­piero-roz­poczęli-ze sobą-dyskusje
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Ko­biety cza­sami po­win­ny spędzać czas ze sobą. Wte­dy na­wet obec­ność mężczyz­ny im nie przeszkadza. -Katarzyna Grochola


ko­biety-cza­sami-po­win­ny-spędzać-czas-ze sobą-wte­dy na­wet-obec­ność-mężczyz­ny-im nie przeszkadza
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Ro­bimy nap­rawdę dużo... bar­dzo dużo... aż trud­no wymienić. -Jarosław Kaczyński


Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. -Laurie Anderson


w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej
Spędza­nie Ze sobą Za dużo Cza­su Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka