Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty

Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Po­ran­ny spa­cer spo­tykam dwóch na­mysłow­skich prezesów Ta­kich trzech jak tych dwóch nie ma kolesiów Ręka rączkę my­je już od pre­miera Rakowskiego Na dob­re i złe hen od za­miast te­leran­ka przemówienia Jaruzelskiego Poin­ty nie będzie bo na tych dwóch he­rosów nie ma kresu  -fyrfle


Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Miłość: spa­cer. Małżeństwo: for­sowny marsz. -Wincenty Styś


miłość-spa­cer-małżeństwo for­sowny-marsz
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Relaksująco Wiatr po­liczki masuje Spa­cer po molo K.A.Sz. 04.02.2016r. -Cris


relaksująco-wiatr-po­liczki-masuje-spa­cer-po molo-kasz-04022016r
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: spa­cer po łące spi­jamy krop­le drżące czas zakochania  -Serva me


spa­cer-po-łą-spi­jamy-krop­-drżą-czas-zakochania 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: na mlecznej łące ba­wiły się dwa brzdące siel­ski spa­cer mam  -Cykam


na mlecznej-łą-ba­wiły ę-dwa-brzdą-siel­ski-spa­cer-mam 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Spa­cer Jesienią słonecznym październikiem wiele nie trzeba Zmie­rzam do celu kaszta­ny lśnią w słońcu miły to widok  -Elizabetta


spa­cer-jesienią-słonecznym-październikiem-wiele-nie trzeba-zmie­rzam-do celu-kaszta­ny-lśą-w słońcu-miły-to widok 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Lu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥  -WhiteAngel ♥


lu­bię-ten-stan-cu­dow­ne-sam-na sam-pa­pieros-spa­cer-i ja ♥ 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Krok po kro­ku ku całko­wite­mu szczęściu...cho­ler­nie męczący spa­cer, w tym krótkim is­tnieniu zwa­nym Życiem!  -blacksun


krok-po kro­ku-ku całko­wite­mu-szczęściucho­ler­nie-męczący-spa­cer-w tym-krótkim-is­tnieniu-zwa­nym-Życiem 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Raz pe­wien lord z Hondurasu, chadzał na spa­cer do lasu. Zbierał grzyb­ki trujące, co tam rosły na łące i rodzinę swą truł bez hałasu. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-lord-z hondurasu-chadzał-na spa­cer-do lasu-zbierał-grzyb­ki-trują-co-tam-rosły-na łą-i-rodzinę-swą-truł-bez-hałasu-®
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty:


naturystka-pewną-pa­nienkę-z jasła-chęć-na na­turę-naszła-spa­cer­kiem-bez-wózka-trzy­mając-za rękę-józka-tak-szła
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Wy, co mie­szka­cie w Wołominie, po pies­kach sprzątaj­cie w mieścinie. Ludzie, co na spa­cer chodzą, niech w czys­tości so­bie brodzą, ga­dając o miłej dziedzinie. -Maverick123


wy-co mie­szka­cie-w wołominie-po-pies­kach-sprzątaj­cie-w mieścinie-ludzie-co na spa­cer-chodzą-niech-w czys­toś-so­bie-brodzą
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Cza­sem, gdy wychodzę na spa­cer, przy­pinam do bo­ku szpadę. Ale gdy na­pada na mnie ban­dy­ta, cho­wam broń i wy­ciągam laskę. Las­ka wzbudza litość. -Woody Allen


cza­sem-gdy-wychodzę-na spa­cer-przy­pinam-do bo­ku-szpadę-ale gdy-na­pada-na mnie-ban­dy­-cho­wam-broń-i wy­ągam-laskę
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Prędzej uwierzę, że dwóch ame­rykańskich uczo­nych kłamie, niż że ka­mienie spa­dają z nieba. -Thomas Jefferson


prędzej-uwierzę-że dwóch-ame­rykańskich-uczo­nych-kłamie-ż-że ka­mienie-spa­dają-z nieba
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Pier­wszy raz spo­tykam osobę którą nie dop­ro­wadzam do obłędu ,lecz ona mi próbu­je wmówić że jes­tem idiotką  -Intryga


pier­wszy-raz-spo­tykam-osobę-którą-nie dop­ro­wadzam-do obłę-lecz-ona-mi próbu­-wmówić-że jes­tem-idiotką 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. -Wisława Szymborska


Żaden-dzień-ę-nie-powtórzy-nie-dwóch-podobnych-nocy-dwóch-tych-samych-pocałunków-dwóch-jednakich-spojrzeń-w-oczy
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: ,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch po­dob­nych no­cy, dwóch tych sa­mych po­całunków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.”  -lalka


Żaden-dzień ę-nie powtórzy-nie  dwóch-po­dob­nych-no­cy-dwóch-tych-­mych-po­całunków-dwóch-jed­na­kich-spoj­rzeń-w oczy 
Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Była ciepła, spo­koj­na let­nia noc... Poszły na spa­cer.. To­warzyszył im sreb­rzys­ty ksieżyc z ar­mią gwiazd.. To była ich pier­wsza noc... Sie­działy na dachu jed­ne­go z małych do­mu... Nic nie przeszkadzało im w wy­marzo­nym spot­ka­niu... G, nies­podze­wa­nie ułozyła de­li­kat­nie głow­ke na ko­la­nach D... Os­lu­piala i roz­marzo­na Sie­dziala... Kil­ka ra­zy wy­ciag­ne­la dłon by dot­knac jej byłyszczących wlo­sow.. Ser­ce biło co­raz moc­niej... czuło , ze je­go dru­ga częsc jest tak blis­ko jak jeszcze nig­dy nie było... Zam­kneły oczy , uto­piły sie w marze­niach... i od­fru­neły ra­zem aż po ksiezyc... Do dziś nie chca wra­cac na ziemie.... -DarkHope


Spa­cer Spo­tykam Dwóch Cytaty: Czes­to spo­tykam ludzi, bieg­na­cych w przepasc. Prze­kona­nych o swoich rac­jach i wyborach. i..milcze.. i slucham muzyki.. cza­sami placze pocichu, zam­knieta w tej ku­li milczenia. poniewaz.. gle­boko sza­nuje ICH