Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty

Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi. -Dean R. Koontz


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Nie zaw­sze krzyw­dzi­my in­nych dla­tego, że prag­niemy im zaszkodzić. Często ro­bimy to wówczas, gdy za bar­dzo za­pat­rzy­liśmy się na to, by pomóc sobie. Z cyk­lu po­wieści


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: To­niemy w ot­chłani smutków i gorzkich łez. Pogrążamy się co­raz bar­dziej i to­niemy bez szan­sy na ratunek. -Lynx71


to­niemy-w ot­chłani-smutków-i gorzkich-łez-pogrążamy ę-co­raz-bar­dziej-i to­niemy-bez-szan­sy-na ratunek
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Dzieci są czymś cze­go prag­niemy al­bo nie prag­niemy. To śmie­szne na­zywać przez­nacze­niem coś, co płynie z mecha­niczno-fiz­jo­logiczne­go przy­pad­ku, to niegod­ne współczes­ne­go człowieka. -Max Frisch


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty:


to-od wy­boru-człowieka-za­ży-kim ę-sta­niemy-i czym ę-sta­niemy-~pa­weł-rychlica 
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: W życiu każde­go z Nas przyj­dzie ta­ki dzień, kiedy sta­niemy przed lus­trem i będziemy mog­li so­bie po­wie­dzieć pros­to w oczy : 


w życiu-każde­go-z nas-przyj­dzie-­ki-dzień-kiedy-sta­niemy-przed-lus­trem-i będziemy-mog­li-so­bie-po­wie­dzieć-pros­to-w oczy
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: W do­bie każdej woj­ny jest więcej niż dwadzieścia czte­ry godzi­ny cierpienia. Z cyk­lu po­wieści


w do­bie-każdej-woj­ny-jest więcej-ż-dwadzieścia-czte­ry-godzi­ny-cierpienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Co­raz częściej słowa pa­dają,żeby tyl­ko ludzie stanęli prze­ciw­ko so­bie. Z cyk­lu po­wieści


co­raz-częściej-słowa-pa­dajążeby-tyl­ko-ludzie-stanęli-prze­ciw­ko-so­bie-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: By­wa, że na pog­rze­bie wy­leją nad tobą więcej łez niż za życia da­li uśmiechów. Z cyk­lu po­wieści


by­wa-że na pog­rze­bie-wy­leją-nad-tobą-więcej-łez-ż-za życia-da­li-uśmiechów-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Czerp od życia garściami, co tyl­ko chcesz. Uważaj tyl­ko, abyś nie przeszarżował i nie zaczął brać cze­goś sprzed no­sa tym, którzy bar­dziej te­go pot­rze­bują. Cza­sem war­to po­luźnić pal­ce i odjąć so­bie z garści, by in­ni nie mu­sieli odjąć so­bie z ust. Z cyk­lu po­wieści


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Jeżeli prag­niemy po­rozu­mienia z in­ny­mi, mu­simy zda­wać so­bie sprawę, że różni­my się od siebie pod względem spo­sobu pos­trze­gania świata i niech ta praw­da będzie wskazówką przy wszel­kich kon­taktach z ludźmi. -Anthony Robbins


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Człowiek jest dosłow­nie roz­darty na dwo­je: zda­je so­bie sprawę z włas­nej wyjątko­wości, ma­jes­ta­tycznie góru­je nad resztą przy­rody, a jed­nak na ko­niec wra­ca tam, pod ziemię, gdzie śle­py, niemy gni­je i zni­ka na wieki. -Ernest Becker


Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia  -husy


coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemność. -Janusz Gicgier


miłość-jest-ślepa-dlatego-lubi-ciemność
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei. -Anonim


czasem-wchodzimy-w-ciemność-by-ujrzeć-najsłabsze-światełka-nadziei
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność. -Konfucjusz


spróbuj-zapalić-maleńką-świeczkę-zamiast-przeklinać-ciemność
Spad­niemy W ciemność Lu­bię Cytaty: Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich. -Stanisław Jerzy Lec


są-tacy-co-nie-potrzebują-nocy-ciemność-promieniuje-z-nich