Spi­sać Cytaty

Spi­sać Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Spi­sać Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


Spi­sać Cytaty: Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć. -Ludwig Andreas Feuerbach


Spi­sać Cytaty: Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison


ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
Spi­sać Cytaty: Trud­no nie pi­sać satyry. -Decimus Junius Juvenalis


Spi­sać Cytaty: Tak pi­sać, by słowom było cias­no, a myślom przestronnie. -Julian Tuwim


tak-pi­ć-by słowom-było-cias­no-a myślom-przestronnie
Spi­sać Cytaty: Dob­rze pi­sać, to znaczy czy­nić myśl widzialną. -Ambrose Bierce


dob­rze-pi­ć-to znaczy-czy­ć-myśl-widzialną
Spi­sać Cytaty: Le­piej pi­sać bez na­mysłu, niż na­myślając się za mało. -Tristan Bernard


le­piej-pi­ć-bez-na­mysłu-ż-na­myślając ę-za ło
Spi­sać Cytaty: Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało. -Paja


Spi­sać Cytaty: Ileż to w so­bie trze­ba mieć cnoty, by pi­sać hym­ny na cześć głupoty. -nicola-57


ileż-to w so­bie-trze­ba-mieć-cnoty-by-pi­ć-hym­ny-na cześć-głupoty
Spi­sać Cytaty: O czym pi­sać? Wszys­tko jedno; Ważne, żeby tra­fić w sedno. -jatoja


o czym-pi­ć-wszys­tko-jedno-ważne-żeby-tra­fić-w sedno
Spi­sać Cytaty: O różach można pi­sać wier­sze, ale w jabłko trze­ba się wgryźć. -Johann Wolfgang Goethe


o różach-można-pi­ć-wier­sze-ale-w jabłko-trze­ba ę-wgryźć
Spi­sać Cytaty: Ba­gaż można opi­sać ja­ko skrzyżowa­nie wa­liz­ki z ma­niakal­nym mordercą. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Spi­sać Cytaty: Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree


nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie
Spi­sać Cytaty: nie pot­rze­buje pi­sać, kto umie czy­tać we włas­nych myślach  -liliowięc


nie pot­rze­buje-pi­ć-kto-umie-czy­ć-we włas­nych-myślach 
Spi­sać Cytaty: Chciano za szczęściem roz­pi­sać lis­ty gończe, ale nikt nie umiał po­dać rysopisu. -Wiesław Brudziński


chciano-za szczęściem-roz­pi­ć-lis­ty-gończe-ale-nikt-nie umiał-po­dać-rysopisu
Spi­sać Cytaty: Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy. -Papużka


mu­zyka-po­jawia ę-wte­dy-gdy-nie pot­ra­fimy-opi­ć-słowa­mi-te­go-co czujemy
Spi­sać Cytaty: Ko­bieta jest je­dyną is­totą, której nie da się opi­sać w dwóch następujących po so­bie zdaniach. -Arturo Pérez-Reverte


ko­bieta-jest ­dyną-is­totą-której nie da ę-opi­ć-w dwóch-następujących-po so­bie-zdaniach