Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty

Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Spi­sane wiersze, zbudzą wszys­tkie zmysły. Ob­ra­zy duszy. Z poz­dro­wieniami i podzięko­waniem dla Vergil'a  -cytlopka


spi­sane-wiersze-zbudzą-wszys­tkie-zmysły-ob­ra­zy-duszy-z-poz­dro­wieniami-i podzięko­waniem-dla-vergil'a 
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii... -Thomas Carlyle


szczęśli­wy-ten-naród-które­go-nie wszys­tkie-stro­nice-są za­pisa­ne-w księdze-­go-historii
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Nie dzwoń kluczami do tajemnic. -Stanisław Jerzy Lec


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Pasja jest przewodnikiem do największych tajemnic. -Anonim


pasja-jest-przewodnikiem-do-największych-tajemnic
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Alkohol konserwuje wszystko, prócz tajemnic. -Seneka


alkohol-konserwuje-wszystko-prócz-tajemnic
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Alkohol konserwuje wszystko, z wyjątkiem: tajemnic i honoru. -Robert Lembke


alkohol-konserwuje-wszystko-z-wyjątkiem-tajemnic-i-honoru
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: zwój pism prze­de mną rozpostarty stro­nice pożółco­ne wiatr trze­pocze głucho głaszcząc dłonią kar­by li­ter. poz­wi­janych  w objęciu świecy, która da­je im blask. nocą pro­mień kos­myk pis­ma roz­pościera. na ob­ru­sie kry­tym jed­nym słowem. pióro wie­czne. płonie blask świet­listy. og­niem wy­mawia litery chyląc nad ni­mi ściana wo­dy spływa po fra­mudze. światła blask prze­ciera oczy --- da­ta na­pisa­nia i pub­li­kac­ji: 2006-08-08  -Emilia Szumiło


Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Dzi­siej­sza li­tera­tura to re­cep­ty pi­sane przez choroby. -Karl Kraus


dzi­siej­sza-li­tera­tura-to re­cep­ty-pi­sane-przez-choroby
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Niektóre kobiety nazywają dyskrecją powtarzanie sekretów i tajemnic szeptem. -Gilbert Cesbron


niektóre-kobiety-nazywają-dyskrecją-powtarzanie-sekretów-i-tajemnic-szeptem
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Chłopiętom do sadu, białejgłowie do tajemnic, kosterze do pieniędzy nie powierzaj kluczy -Jan Żabczyc


chłopiętom-do-sadu-białejgłowie-do-tajemnic-kosterze-do-pieniędzy-nie-powierzaj-kluczy
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć. -Bertold Brecht


to-lepiej-że-nieznane-pozostanie-nieznanym-ż-gdyby-ilość-tajemnic-miała-ę-powiększyć
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Wszechświat jest pełen tajemnic, czekających cierpliwie, aż nasze zmysły wyostrzą się na tyle, by je dostrzec. -Eden Philpots


wszechświat-jest-peł-tajemnic-czekających-cierpliwie-aż-nasze-zmysły-wyostrzą-ę-na-tyle-by-dostrzec
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison


ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
Spi­sane Stro­nice Tajemnic Cytaty: Mało jest ludzi, którzy będąc w kłopocie o przedmiot do rozmowy, nie wydaliby najważniejszych tajemnic przyjaciół. -Friedrich Nietzsche


mało-jest-ludzi-którzy-będąc-w-kłopocie-o-przedmiot-do-rozmowy-nie-wydaliby-najważniejszych-tajemnic-przyjaciół