Spo­tyka się Cytaty

Spo­tyka się Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Spo­tyka się Cytaty: Us­ta zamarłe, Szminką krwistą spo­wite. Ero­tyka słów. -grafomanka


us­-zamarłe-szminką-krwistą-spo­wite-ero­tyka-słów
Spo­tyka się Cytaty: Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. -Vitor de Lima Barreto


oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
Spo­tyka się Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Spo­tyka się Cytaty: - Ale prze­cież miałyśmy so­bie mówić o wszys­tkim!- po­wie­działa przy­jaciółka uk­ry­wająca to, że spo­tyka się z moim chłopakiem. -kalu


 ale-prze­cież-miałyśmy-so­bie-mówić-o wszys­tkim-po­wie­działa-przy­jaciółka-uk­ry­wająca-to-że spo­tyka ę-z moim
Spo­tyka się Cytaty: Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo. -Paul Claudel


cha­rak­ter- zja­wis­ko-rzadziej-spo­tyka­ne-ż-bohaterstwo
Spo­tyka się Cytaty: Bo swój świat wyz­naczają ludzie, których się spo­tyka, zdarze­nia w których się uczes­tniczy i wspom­nienia, które chce się mieć. -Janusz Leon Wiśniewski


bo swój-świat-wyz­naczają-ludzie-których ę-spo­tyka-zdarze­nia-w których ę-uczes­tniczy-i wspom­nienia-które-chce ę-mieć
Spo­tyka się Cytaty: Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze. -Cecelia Ahern


mo­zol­nie-sunę-przez-życie-z dnia-na dzień-ak­ceptując-to-co mnie-spo­tyka-po drodze
Spo­tyka się Cytaty: Op­ty­mistę spo­tyka w życiu ty­le sa­mo niepo­wodzeń i tra­gedii, co pe­symistę, ale op­ty­mis­ta zno­si to lepiej. -Martin Seligman


op­ty­mistę-spo­tyka-w życiu-ty­-­mo-niepo­wodzeń-i tra­gedii-co pe­symistę-ale-op­ty­mis­-zno­-to lepiej
Spo­tyka się Cytaty: Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej. -Hildegard Knef


ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
Spo­tyka się Cytaty: spo­wita chłodem i lep­kością traw przyk­ry­ta ko­cem ut­ka­nym z od­dechu no­cy zak­ra­dam się niemo do twych łask niepew­nie po­wolut­ku żeby nie spłoszyć szep­czę cichut­ko do ciebie słowa us­ta­mi mus­kając uszka dotykam dłoń za­nurzam w gęstej czuprynie mój wzrok twój wzrok spo­tyka drżysz cały i ja drżę cała dusze chcą z nas wyskoczyć rwąc ciało do ciała by utonąć w roz­koszy   -Papużka


Spo­tyka się Cytaty: Są trzy fa­zy ujaw­niania się praw­dy. Naj­pierw praw­da jest ośmie­sza­na, po­tem spo­tyka się z gwałtow­nym opo­rem, a na ko­niec trak­to­wana jest ja­ko oczywistość. -Arthur Schopenhauer


są trzy-fa­zy-ujaw­niania ę-praw­dy-naj­pierw praw­da-jest ośmie­sza­na-po­tem-spo­tyka ę-z gwałtow­nym-opo­rem-a na ko­niec
Spo­tyka się Cytaty: Po­loniści - Dlacze­go pan gar­dzi se­man­tyką, gra­matyką i całą nauką o języ­ku? - oburzył się językoznawca - Wolę jeździć kon­no niż grać w szachy - spo­koj­nie od­parł literaturoznawca  -funeralofheart


Spo­tyka się Cytaty: Gdy człowieka, które­mu wiodło się dob­rze, spo­tyka niepo­wodze­nie lub nie­szczęście, zagłębia się on w so­bie, wzma­ga wy­mogi włas­ne­go su­mienia, wy­mie­rza so­bie karę i pokutę. -Zygmunt Freud


Spo­tyka się Cytaty: roz­tar­gniony sta­ry pro­fesor spo­tyka swą dawną studentkę. - jak się czu­je pa­ni mąż ? - ja nie jes­tem zamężna ... - ach, tak, ro­zumiem, więc małżonek jest jeszcze ka­wale­rem !  -lovely-girl


Spo­tyka się Cytaty: Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli. -Charles Chaplin


praw­da-że wielu-mężczyzn-nie znaj­­-w łżeństwie-te­go-cze­go-pragnęli-ale prawdą-jest też-że nie rzad­ko-spo­tyka-ich-los
Spo­tyka się Cytaty: Niegodzi­wość nie zos­ta­je pom­szczo­na, gdy ka­ra spo­tyka te­go, kto ją wye­gzek­wo­wał. Po­nad­to, za­dośćuczy­nienie nie jest pełne, jeżeli pok­rzyw­dzo­ny nie da­je się poz­nać ja­ko mści­ciel te­mu, który go skrzywdził. -Edgar Allan Poe


Spo­tyka się Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins