Spoj­rze­nie Cytaty

Spoj­rze­nie Cytaty: Wszys­tkich wiel­kich wy­konawców, których widziałem, których chciałem naśla­dować, łączyło jed­no... spoj­rze­nie.Coś w ich spoj­rze­niu mówiło: „Wiem coś, cze­go ty nie wiesz”. Ja też chciałem ta­ki być. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Spoj­rze­nie Cytaty: Jest ta­kie spoj­rze­nie na świecie, które da­je całko­wite ukojenie. Jest ta­ki uśmiech, który od­biera wszel­kie tros­ki. Jest także miłość, która nig­dy nie prze­mija. To spoj­rze­nie, uśmiech i miłość dziecka. -mai


Spoj­rze­nie Cytaty: Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie  -Tsumike


Spoj­rze­nie Cytaty: Wyjdź za mnie, a już nig­dy nie spoj­rzę na in­ne­go konia. -Groucho Marx (Julius Marx)


wyjdź-za mnie-a już-nig­dy-nie spoj­rzę-na in­ne­go-konia
Spoj­rze­nie Cytaty: Two­je spoj­rze­nie spra­wiło, że na­rodziłam się na nowo. -AnDree


two­-spoj­rze­nie-spra­wiło-że na­rodziłam ę-na nowo
Spoj­rze­nie Cytaty: wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię  -wenaa01


Spoj­rze­nie Cytaty: Już chy­ba ze sto razy próbo­wałam cię zarazić miłością i sza­leństwem na twarzy, kiedy spoj­rze­nia pędzlem i prag­nienia obłędem w oczach na­nosiłam cię na obrazy… Prób podjęłam już kilka, żeby dzi­kiego wilka w anioła prze­mienić, bo mi się marzył. Ma­lowałam skrzydła piórka­mi dotyku i aureole wiłam ze słonecznych promyków. Bez skutku. Wilk mnie dzi­kim spoj­rze­niem obdarzył. I wte­dy przyszło. Zrozumienie. Że wil­ka w anioła nig­dy nie zmienię. Kochać? Tak… Trze­ba się tyl­ko odważyć…  -Alfa Centauri


Spoj­rze­nie Cytaty: Dogłębne spoj­rze­nie in­nych może zdu­sić lub uskrzydlić... -Papużka


dogłębne-spoj­rze­nie-in­nych-może-zdu­ć-lub-uskrzydlić
Spoj­rze­nie Cytaty: Pat­rzę na was i na siebie Słucham słów Żyjąc w niebie Cze­mu mnie py­tasz dlaczego Po co mi to robisz Ja tyl­ko obserwuje Lecz pa­miętaj o mnie Wzrok od­wrócisz I brak spoj­rze­nia się wkra­da Tańczmy więc ślepo  -Ciepłylolo


Spoj­rze­nie Cytaty: Up­rzej­me spoj­rze­nie i uśmiech znaczą często więcej, niż uda­na rozmowa. -Stefan Wyszyński


up­rzej­me-spoj­rze­nie-i uśmiech-znaczą-często-więcej-ż-uda­na-rozmowa
Spoj­rze­nie Cytaty: us­ta two­je: ocean różowy, spoj­rze­nie: fa­la wzburzona. a two­je sze­rokie ramiona: pas ratunkowy  -lovely-girl


us­-two­-ocean-różowy-spoj­rze­nie-fa­-wzburzona-a-two­-sze­rokie-ramiona-ratunkowy 
Spoj­rze­nie Cytaty: Twe pełne li­tości spoj­rze­nie przyp­ra­wia mnie o od­ruch wymiotny. -bluecaffe


twe-pełne-li­toś-spoj­rze­nie-przyp­ra­wia-mnie-o od­ruch-wymiotny
Spoj­rze­nie Cytaty: blask oczu dzieci niewin­ność wciąż królową spoj­rze­nie w tył  -bez.odwagi


blask-oczu-dzieci-niewin­ność-wciąż-królową-spoj­rze­nie-w tył 
Spoj­rze­nie Cytaty: Twoich oczu jed­no spoj­rze­nie to zbyt wiele bym mógł spać. -Who


twoich-oczu-jed­no-spoj­rze­nie-to zbyt-wiele-bym-mógł-spać
Spoj­rze­nie Cytaty: Ko­biety po­za sza­fami su­kien po­siadają jeszcze ka­set­ki, pełne uśmiechów, spoj­rzeń, tonów, w które stroją się sto­sow­nie do sy­tuac­ji. Mają zu­pełnie inną mo­dulację głosu dla służby, męża i dzieci. In­ne uśmie­chy dla kochan­ka; in­ne spoj­rze­nia dla bra­towych i teściowej. W kom­plet­nym neg­liżu duszy nie po­kazują się nikomu. -Alfred Aleksander Konar


Spoj­rze­nie Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Spoj­rze­nie Cytaty: • 


 - os­tatnie-spoj­rze­nia-pa­mię ę-najdłużej- 
Spoj­rze­nie Cytaty: Po każdym spoj­rze­niu w niebo zos­ta­je w oczach nieco błękitu. -Aleksander Kumor


po każdym-spoj­rze­niu-w niebo-zos­­-w oczach-nieco-błękitu