Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty

Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Czyj sposób myśle­nia jest właści­wy? Mój, oczy­wiście. Ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają są z de­finic­ji sza­leni. (Do mo­men­tu, gdy zmienię zda­nie, wte­dy mogą nag­le stać się przykład­ny­mi oby­wate­lami. Jes­tem elas­tyczny, nie czarno-biały.)  -Linus Benedict Torvalds


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Właści­wie myślę, że bar­dziej za nią tęsknię niż ją kochałem. -C » Jonathan Carroll » Kraina Chichów


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty:


 życie-nie pot­ra­fi-być-smut­ne-ani-nud­ne- śli-jes­teś-przys­to­sowa­ny-do odeb­ra­nia-te­go-we właś­wy-sposób- 
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie. -Stefan Żeromski


człowiek-mądry-nie uważa-śmier­-za rzeczy­wis­tość-godną-myś­nia-przed­miotem myś­nia-fi­lozo­ficzne­go-może-być-tyl­ko
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: **PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Mówisz, że jes­teś pełnos­praw­ny. Ja jed­nak myślę, że każdy człowiek jest na swój sposób niepełnosprawny. -dayofblackthings


mówisz-że jes­teś-pełnos­praw­ny-ja jed­nak-myślę-że każdy-człowiek-jest na swój-sposób-niepełnosprawny
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: - Boisz się ma­gii, Richardzie? - Zaw­sze mnie fas­cy­nowała - od­parł po na­myśle. - Cieka­wiła i po­ciągała. Te­raz wiem, że jest ma­gia, której na­leży się oba­wiać. Ale myślę, że z nią jest tak jak z ludźmi: jed­nych le­piej omi­jać z da­leka, in­nych dob­rze jest poznać. -Terry Goodkind


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: ~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~  -Ignorance2812


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Ge­niusz ludzki jest nie do po­myśle­nia bez od­ro­biny szaleństwa. -Arystoteles


ge­niusz-ludzki-jest nie do po­myś­nia-bez-od­ro­biny-szaleństwa
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Z fa­cetem jest źle , ale bez fa­ceta jest jeszcze gorzej ------------------------------------------- Prze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi . -nasia


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke


soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Brak rac­jo­nal­ne­go myśle­nia nie jest śmier­cią umysłu, lecz po części je­go hibernacją. -Papużka


brak-rac­jo­nal­ne­go-myś­nia-nie jest śmier­ą-umysłu-lecz-po częś-­go-hibernacją
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Kiedyś py­tałeś, co to znaczy


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Mo­wa jest zewnętrznym myśle­niem, myśle­nie wewnętrzną mową. -Antoine Rivarol


mo­wa-jest zewnętrznym-myś­niem-myś­nie-wewnętrzną-mową
Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Niech się człowiek ćwiczy w przyz­wycza­jeniu swe­go umysłu do Bo­ga, niech to czy­ni we właści­wy sposób i z całym zaan­gażowa­niem, a wówczas w je­go wnętrzu będzie nieus­tannie rosło Boskie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Miłość jest 


Sposób Myśle­nia Jest właści­wy Cytaty: Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać. -Aleksander Minkowski