Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty

Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner


Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin


wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner


Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty:


czy-bieg­niesz-czy-też-wol­no-idziesz-zaw­sze-zdążysz-na spot­ka­nie-ze śmier­ą-~pa­weł-rychlica 
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who


być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty:


naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


to naj­większy-dar-ja­ki-może-człowieka-spot­kać-w życiu-kiedy-otaczają-go ludzie-których-kocha
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Tak jak praw­da jest dla człowieka kluczem do świata, tak wol­ność jest kluczem, który war­tości ot­wiera drogę w głąb człowieka. -Józef Stanisław Tischner


tak-jak praw­da-jest dla-człowieka-kluczem-do świata-tak-wol­ność-jest kluczem-który-war­toś-ot­wiera-drogę-w głąb-człowieka
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Wyszedłem dziś z do­mu do lasu Po drodze spot­kałem całujące się kłosy zbóż A ich Amo­rem był wiatr Spot­kałem i zająca, samotnika Biegnące­go przed siebie, szu­kające­go miłości Spot­kałem też ludzi w samochodzie Czy było tam uczucie I spoj­rzałem w swo­je ser­ce, a w nim tęsknota Za Tobą Wróciła  -braciszek0


Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Zgięte ko­lana i złożone ręce są ges­ta­mi wol­ne­go człowieka. -Alfred Delp


zgięte-ko­lana-i złożone-rę-są ges­­mi-wol­ne­go-człowieka
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Dążenie do wol­ności jest wielką siłą człowieka. -Antoni Kępiński


dążenie-do wol­noś-jest wielką-łą-człowieka
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Ab­so­lut­na wol­ność człowieka skończyłaby się chaosem. -Antoni Kępiński


ab­so­lut­na-wol­ność-człowieka-skończyłaby ę-chaosem
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty:


od­pychając-cho­rego-człowieka-od­pychasz-też-siebie-po­nieważ w przyszłoś-może-cię-­ki-sam-los-spot­kać-~pa­weł-rychlica 
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. -Chemicals


po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Bóg sza­nuje wol­ność wo­li człowieka aż do gra­nic grzechu. -Stefan Wyszyński


bóg-sza­nuje-wol­ność-wo­li-człowieka-aż do gra­nic-grzechu
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański


każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty:


je­ń-żując-trawę-spot­kał-człowieka-człowiek ę-wyszczerzył-­ń-z po­derżętym-gardłem-żał-dla każde­go-jest in­na
Spot­ka Człowieka Wol­ne­go Cytaty: Zacho­wać god­ność człowieka to po­zos­tać wewnętrznie wol­nym, na­wet przy zewnętrznym zniewoleniu. -ks. Jerzy Popiełuszko


zacho­wać-god­ność-człowieka-to po­zos­ć-wewnętrznie-wol­nym-na­wet-przy-zewnętrznym-zniewoleniu