Spot­ka­my Się Cytaty

Spot­ka­my Się Cytaty: Wyszedłem dziś z do­mu do lasu Po drodze spot­kałem całujące się kłosy zbóż A ich Amo­rem był wiatr Spot­kałem i zająca, samotnika Biegnące­go przed siebie, szu­kające­go miłości Spot­kałem też ludzi w samochodzie Czy było tam uczucie I spoj­rzałem w swo­je ser­ce, a w nim tęsknota Za Tobą Wróciła  -braciszek0


Spot­ka­my Się Cytaty: Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic  -Cailleach


spot­ka­li ę-po ro­ku-tam-gdzie-poz­na­li-ob­cy-so­bie-chłodem ę-przy­wita­li-przy­pad­ko­we-spot­ka­nie-a-ile-emocji-dla-niej
Spot­ka­my Się Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner


Spot­ka­my Się Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Spot­ka­my Się Cytaty: Nie pla­nowałem te­go, by tam­to spot­ka­nie było os­tatnie, a ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kań w pla­nach. Trze­ba zap­la­nować ton mil­cze­nia, wzruszyć ra­miona­mi i wy­mienić ze dwa zda­nia na lepsze. -MyArczi


Spot­ka­my Się Cytaty: I na spot­ka­nie z sobą można się spóźnić  -Leszek Kumor


i na spot­ka­nie-z sobą-można ę-spóźć 
Spot­ka­my Się Cytaty: smar­ka­ty z po­ciągającą w Ka­tarze się spot­ka­li, na to co myślą in­ni obo­je kichali  -tusiak


smar­ka­ty-z po­ągającą-w ka­tarze ę-spot­ka­li-na to co myślą-in­-obo­-kichali 
Spot­ka­my Się Cytaty: Świat jest mały, os­ta­tecznie wszys­cy kiedyś spot­ka­my się w łóżku. -Brigitte Bardot


Świat-jest ły-os­­tecznie-wszys­cy-kiedyś-spot­ka­my ę-w łóżku
Spot­ka­my Się Cytaty: Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości. -Johann Wolfgang Goethe


do­piero-w później­szym-wieku-do­wiadu­jemy-ę-co nas-spot­kało-w młodoś
Spot­ka­my Się Cytaty:


Spot­ka­my Się Cytaty: Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach. -Jan Grzegorczyk


nasze-­­noś-spot­kały ę-jak pta­ki-w lo­cie-i za­raz-pof­runą-w swoich-kierunkach
Spot­ka­my Się Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76


spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Spot­ka­my Się Cytaty: Ogień i po­piół nie spot­kają się nig­dy, tak jak dzień wczo­raj­szy nie zet­knie się z dzisiejszym. -Mian Mian


ogień-i po­piół-nie spot­kają ę-nig­dy-tak-jak dzień-wczo­raj­szy-nie zet­knie ę-z dzisiejszym
Spot­ka­my Się Cytaty: w in­ter­ne­cie się poznali, pisząc do siebie, szkla­ny ek­ran pokonali, lecz ich spoj­rze­nia nigdy nie spot­kają się chyba, bo dzieli je, w okularach pan­cer­na szyba  -tusiak


w in­ter­ne­cie ę-poznali-pisząc-do siebie-szkla­ny-ek­ran-pokonali-lecz-ich-spoj­rze­nia-nigdy-nie-spot­kają ę-chyba-bo-dzieli
Spot­ka­my Się Cytaty: Możli­we, że gdy­byś nie był mnie spot­kał wczo­raj, dziś bym sprze­dała się ko­mukol­wiek bądź. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


możli­we-że gdy­byś-nie był-mnie-spot­kał-wczo­raj-dziś-bym-sprze­dała ę-ko­mukol­wiek-bądź
Spot­ka­my Się Cytaty: Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością!  -Emil Zegadłowicz


szliśmy-z od­da­li- cieniem- spot­ka­liśmy ę- płomieniem- czem-nasze-życie- miłośą- czem-miłość-nasza- wiecznośą 
Spot­ka­my Się Cytaty: Spot­kał się He­rak­lit z Ze­nonem z Elei, aby po­roz­ma­wiać o teodycei... Filozofowie wy­pili zdrowie, a je­den – po­lewając – rzekł: pan­ta rhei. -Radziem


spot­kał ę-he­rak­lit-z ze­nonem-z elei-aby-po­roz­­wiać-o teodycei-filozofowie-wy­pili-zdrowie-a-­den- po­lewając- rzekł
Spot­ka­my Się Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław