Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą?  -Thomas Merton
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Zna­leźć człowieka, z którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów, ko­nowałów, idiotyzmów cwa­niac­kich, łgar­stw, fałszy­wych za­pew­nień, ta­nich sprośności lub spec­ja­lis­tycznych bełkotów
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński
spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty:
naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje. -nicola-57
wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia. -bloodymery
naj­lep­szych-ak­torów-spot­kać-można-dookoła-siebie-są-to be­zuczu­ciow­cy-udający-uczucia
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
to naj­większy-dar-ja­ki-może-człowieka-spot­kać-w życiu-kiedy-otaczają-go ludzie-których-kocha
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan
ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. -Eurypides
miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał. -Silvidian
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty:
od­pychając-cho­rego-człowieka-od­pychasz-też-siebie-po­nieważ w przyszłoś-może-cię-­ki-sam-los-spot­kać-~pa­weł-rychlica 
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Miłość to gra, a cały prob­lem po­lega na tym, żeby zna­leźć ko­goś, kto uz­na­je te sa­me zasady. -Gold Fishy
miłość-to gra-a cały-prob­lem-po­lega-na tym-żeby-zna­źć-ko­goś-kto-uz­na­-te ­me-zasady
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj
nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka
ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: spóźniona o je­den oddech pragnę go­nić bezpowrotne spoj­rze­niem nie dosięgam i mknę w mglis­tym morzu na­daję jed­no­lity syg­nał sos wy­ciszo­nym to­nem ser­ca pro­dukuję myśli sprzeczne w wal­ce z własną postacią chcę zna­leźć spokój ducha odzys­kać wewnątrz po­godę ocze­kuję na rychłą pomoc lecz pocho­wane są dłonie czuję ciężar wzro­ku ciszy za­wie­szo­nego bez emocji te­raz wiem że ko­lej­ny raz los pod­le ze mnie zadrwił   -Papużka
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia
w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Z pew­nością nie wie, jak bar­dzo je­go zachwyt nad życiem pomógł mi zna­leźć no­wy sens w moim. -Janusz Leon Wiśniewski
z pew­nośą-nie wie-jak bar­dzo-­go-zachwyt-nad-życiem-pomógł-mi zna­źć-no­wy-sens-w moim
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna
i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin
cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio
je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Nie dość, że nie ma Bo­ga, to jeszcze spróbuj zna­leźć hyd­rauli­ka w weekend!  -Woody Allen
nie-dość-że nie  bo­ga-to jeszcze-spróbuj-zna­źć-hyd­rauli­ka-w weekend 
Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Cza­sem szu­ka się nie po to, by zna­leźć, lecz po to, by nie zgubić. -Papillondenuit
cza­sem-szu­ka ę-nie po to-by zna­źć-lecz-po to-by nie zgubić