Spra­wia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Spra­wia Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich
Spra­wia Cytaty: Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell
ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Spra­wia Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac
nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
Spra­wia Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney
to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Spra­wia Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292
to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Spra­wia Cytaty: To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach. -Aleksander Puszkin
to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
Spra­wia Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76
naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
Spra­wia Cytaty: Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno. -blanejszyna
trochę-al­ko­holu-spra­wia-że jest ci wszys­tko-jedno
Spra­wia Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-
cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Spra­wia Cytaty: Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. -fyrfle
ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
Spra­wia Cytaty: Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków. -Forrest Gump
większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
Spra­wia Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron
przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Spra­wia Cytaty: Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu
Spra­wia Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving
Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Spra­wia Cytaty: mnie każdy dow­cip spra­wia uciechę, zi­mowe chłody po­witam śmie­chem !  -lovely-girl
mnie-każdy-dow­cip-spra­wia-uciechę-zi­mowe-chłody-po­witam-śmie­chem- 
Spra­wia Cytaty: A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. -Marcel Achard
a jed­nak-is­tnieje-łżeństwo-które-spra­wia-mężczyźnie-niekłamaną-ra­dość- zaślu­biny-­go-córki
Spra­wia Cytaty: Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń... -MyslacaWierszem
cza­sami-natłok-pra­cy-spra­wia-że za­pomi­namy-o czymś-ważnym-za­nied­bu­jemy miłość-i przyjaźń
Spra­wia Cytaty: ~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ... -AnDree
~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę
Spra­wia Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen
jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Spra­wia Cytaty: Ra­dość przeżywa się tyl­ko wte­dy, gdy spra­wia się ją innym. -Karl Barth
ra­dość-przeżywa ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-spra­wia ę-ją innym
Spra­wia Cytaty: To nie lęk spra­wia, że ucieka­my, to ucie­czka rodzi w nas lęk. -Papillondenuit
to nie lęk-spra­wia-że ucieka­my-to ucie­czka-rodzi-w nas-lęk
Spra­wia Cytaty: Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy. -Hiromu Arakawa
lek­cja-która-nie spra­wia-bólu-nicze­go-nie uczy
Spra­wia Cytaty: Nie mu­sisz nic mówić, sa­mo mil­cze­nie z Tobą spra­wia mi przyjemność... -Papużka
nie-mu­sisz-nic-mówić-­mo-mil­cze­nie-z tobą-spra­wia-mi przyjemność
Spra­wia Cytaty: Słowo
słowo-dob­rze-że jes­teś-po­siada-­giczną-moc- spra­wia-że uśmiech-­luje ę-na twarzy-dru­giej-osoby
Spra­wia Cytaty: Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe. -George Hamilton-Gordon
ge­niusz-po­lega-na tym-że za­biera ę-on za coś-trud­ne­go-i spra­wia-że sta­ ę-łatwe
Spra­wia Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali
to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Spra­wia Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Spra­wia Cytaty: Ludzkość nie tęskni. Żyje da­lej, a nasza nieobec­ność nie spra­wia jej żad­nej różnicy. -Orson Scott Card
ludzkość-nie tęskni-Żyje da­lej-a nasza-nieobec­ność-nie spra­wia-jej-żad­nej-różnicy
Spra­wia Cytaty: Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel
nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Spra­wia Cytaty: Cza­sami wychodzi z oczu ta­ki deszcz, co to­pi mo­je us­ta w kałuży bezradności. I spra­wia, że jes­tem od siebie o krok i o mały do­tyk, który nig­dy nie następuje... -PearlSoul25
cza­sami-wychodzi-z oczu-­ki-deszcz-co to­pi-mo­-us­-w kałuży-bezradnoś-i-spra­wia-że jes­tem-od siebie-o krok-i o ły-do­tyk
Spra­wia Cytaty: Praw­da – pożąda­na, zna­leziona i od­kry­ta spra­wia, że ser­ce nie jest pus­te, oczy śle­pe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. -Giordano Bruno
praw­da-pożąda­na-zna­leziona-i od­kry­-spra­wia-że ser­-nie jest pus­te-oczy-ś­pe-na blask-słońca-uszy-zaś-głuche-na głosy
Spra­wia Cytaty: Na ka­mien­nej tab­li­cy mo­jego ser­ca ze spo­kojem wy­pisuję imię te­go, który od­szedł na zaw­sze. Spra­wia mi to wiele bólu. Po­tem idę dalej. -Josephine Hart
na ka­mien­nej-tab­li­cy-mo­jego-ser­ca-ze spo­kojem-wy­pisuję-imię-te­go-który-od­szedł-na zaw­sze-spra­wia mi to wiele-bólu
Spra­wia Cytaty: Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból. -Cornelia Funke
nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból
Spra­wia Cytaty: JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)
ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę
Spra­wia Cytaty: Zacząłem myśleć o czar­nych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Mo­je in­wa­lidztwo spra­wia, że jest to bar­dzo po­wol­ny pro­ces, więc miałem wiele czasu. -Stephen Hawking
zacząłem-myść-o czar­nych-dziurach-kiedy-kładłem ę-do łóżka-mo­ in­wa­lidztwo-spra­wia-że jest to bar­dzo-po­wol­ny-pro­