Spra­wia Cytaty

Spra­wia Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen


jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Spra­wia Cytaty: Ra­dość przeżywa się tyl­ko wte­dy, gdy spra­wia się ją innym. -Karl Barth


ra­dość-przeżywa ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-spra­wia ę-ją innym
Spra­wia Cytaty: To nie lęk spra­wia, że ucieka­my, to ucie­czka rodzi w nas lęk. -Papillondenuit


to nie lęk-spra­wia-że ucieka­my-to ucie­czka-rodzi-w nas-lęk
Spra­wia Cytaty: Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy. -Hiromu Arakawa


lek­cja-która-nie spra­wia-bólu-nicze­go-nie uczy
Spra­wia Cytaty: Nie mu­sisz nic mówić, sa­mo mil­cze­nie z Tobą spra­wia mi przyjemność... -Papużka


nie-mu­sisz-nic-mówić-­mo-mil­cze­nie-z tobą-spra­wia-mi przyjemność
Spra­wia Cytaty: Słowo


słowo-dob­rze-że jes­teś-po­siada-­giczną-moc- spra­wia-że uśmiech-­luje ę-na twarzy-dru­giej-osoby
Spra­wia Cytaty: Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe. -George Hamilton-Gordon


ge­niusz-po­lega-na tym-że za­biera ę-on za coś-trud­ne­go-i spra­wia-że sta­ ę-łatwe
Spra­wia Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali


to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Spra­wia Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy


ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Spra­wia Cytaty: Ludzkość nie tęskni. Żyje da­lej, a nasza nieobec­ność nie spra­wia jej żad­nej różnicy. -Orson Scott Card


ludzkość-nie tęskni-Żyje da­lej-a nasza-nieobec­ność-nie spra­wia-jej-żad­nej-różnicy
Spra­wia Cytaty: Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Spra­wia Cytaty: Cza­sami wychodzi z oczu ta­ki deszcz, co to­pi mo­je us­ta w kałuży bezradności. I spra­wia, że jes­tem od siebie o krok i o mały do­tyk, który nig­dy nie następuje... -PearlSoul25


cza­sami-wychodzi-z oczu-­ki-deszcz-co to­pi-mo­-us­-w kałuży-bezradnoś-i-spra­wia-że jes­tem-od siebie-o krok-i o ły-do­tyk
Spra­wia Cytaty: Praw­da – pożąda­na, zna­leziona i od­kry­ta spra­wia, że ser­ce nie jest pus­te, oczy śle­pe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. -Giordano Bruno


praw­da-pożąda­na-zna­leziona-i od­kry­-spra­wia-że ser­-nie jest pus­te-oczy-ś­pe-na blask-słońca-uszy-zaś-głuche-na głosy
Spra­wia Cytaty: Na ka­mien­nej tab­li­cy mo­jego ser­ca ze spo­kojem wy­pisuję imię te­go, który od­szedł na zaw­sze. Spra­wia mi to wiele bólu. Po­tem idę dalej. -Josephine Hart


na ka­mien­nej-tab­li­cy-mo­jego-ser­ca-ze spo­kojem-wy­pisuję-imię-te­go-który-od­szedł-na zaw­sze-spra­wia mi to wiele-bólu
Spra­wia Cytaty: Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból. -Cornelia Funke


nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból
Spra­wia Cytaty: JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)


ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę
Spra­wia Cytaty: Zacząłem myśleć o czar­nych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Mo­je in­wa­lidztwo spra­wia, że jest to bar­dzo po­wol­ny pro­ces, więc miałem wiele czasu. -Stephen Hawking


zacząłem-myść-o czar­nych-dziurach-kiedy-kładłem ę-do łóżka-mo­ in­wa­lidztwo-spra­wia-że jest to bar­dzo-po­wol­ny-pro­
Spra­wia Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder


kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny