Spro­wadzić Cytaty

Spro­wadzić Cytaty: Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno. -Simone Weil


dwie-rzeczy-nie dają ę-spro­wadzić-do żad­ne­go-rac­jo­naliz­mu-czas-i piękno
Spro­wadzić Cytaty: Nasze cza­sy można spro­wadzić do pros­tej for­muły: podróże kos­miczne plus seks. -Jean Genet


nasze-cza­sy-można-spro­wadzić-do pros­tej-for­muły-podróże-kos­miczne-plus-seks
Spro­wadzić Cytaty: Człowiek szczęśli­wy to ta­ki, który naj­pierw przygląda się przeszłości, aby po­tem naj­piękniej­sze mo­men­ty swo­jego życia spro­wadzić do wspólne­go mianow­ni­ka. Kiedy uzys­ka ta­ki mianow­nik, już wie, co ro­bić, żeby od­nieść sukces. -jatoja


Spro­wadzić Cytaty: Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność. -Józef Stanisław Tischner


wiara-w fa­tum-spro­wadza-na ziemię-fa­tum-a wiara-w wol­ność-spro­wadza-na ziemię-wolność
Spro­wadzić Cytaty: Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy. -Bruno


Spro­wadzić Cytaty: Nikt rozsądny nie przeczy, że wol­ność może pro­wadzić do anar­chii. Trze­ba jed­nak właści­wie ro­zumieć słowo


Spro­wadzić Cytaty: Ja­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi. -Anthony Robbins


ja­kość-nasze­go-życia-spro­wadza ę-do ja­koś-naszych-związków-z in­ny­mi-ludźmi
Spro­wadzić Cytaty: Wam ku­ry szczać pro­wadzić, a nie po­litykę robić. -Józef Piłsudski


wam-ku­ry-szczać-pro­wadzić-a nie po­litykę-robić
Spro­wadzić Cytaty: Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole. -Bogusław Wojnar


na­wet-dro­gow­skaz-pot­ra­fi-wyp­ro­wadzić-w pole
Spro­wadzić Cytaty: Pro­wadzić nor­malne życie to szczęście, które­go nie wol­no trwonić. -Marc Levy


pro­wadzić-nor­malne-życie-to szczęście-które­go-nie wol­no-trwonić
Spro­wadzić Cytaty: Ko­lac­ja Egzotyczna Spro­wadziłem z Ja­ponii sushi, Egzo­tyką chciałem ją skusić. Rybę zżarła, Ja do tarła, Ona - że egze­ma du­si i iść musi. -awatar


ko­lac­ja-egzotyczna-spro­wadziłem-z ja­ponii-sushi-egzo­tyką-chciałem-ją skusić-rybę-zżarła-ja-do tarła-ona- że egze­-­
Spro­wadzić Cytaty: Czy nieak­cepto­wanie czyiś wad może w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­nia ?  -AnDree


czy-nieak­cepto­wanie-czyiś-wad-może-w przyszłoś-dop­ro­wadzić-do niekocha­nia- 
Spro­wadzić Cytaty: Ki­bic bas­ke­ta z No­wego Mias­ta spro­siła team na do­mowe cias­ta. Z wy­pieków a la za­kalec wy­piekł się pul­chny ma­lec -  spód murzy­nek, oczy Piasta. -PraJaszczur


ki­bic-bas­ke­-z no­wego-mias­-spro­ła-team-na do­mowe-cias­-z-wy­pieków-a  za­kalec-wy­piekł ę-pul­chny-­lec- -spód
Spro­wadzić Cytaty: Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech


Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
Spro­wadzić Cytaty: W krótkich ok­re­sach ry­nek działa jak gorące po­wiet­rze w ba­lonie – win­du­je ce­ny w górę, w dłuższych – jak ba­last, który spro­wadza je do real­ne­go poziomu. -Warren Buffett


Spro­wadzić Cytaty:


tyl­ko-po­zytyw­na-ener­gia-jest w sta­nie-nas-pop­ro­wadzić-do pełne­go-szczęściem-ra­ju~-pa­weł-rychlica 
Spro­wadzić Cytaty: Jeśli nie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymi, lud rozpęta krwawą rewolucję. -Juan Perón


jeśli-nie uda-nam ę-przep­ro­wadzić-re­woluc­ji-me­toda­mi-po­kojo­wymi-lud-rozpę-krwawą-rewolucję
Spro­wadzić Cytaty: Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur


mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem