Stóp Swych Cytaty

Stóp Swych Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
Stóp Swych Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-stóp-swych-lwa-ż-mopsa
Stóp Swych Cytaty: Każdy pi­sarz przed­sta­wia w swych dziełach w pew­nym stop­niu sa­mego siebie, niekiedy na­wet wbrew woli. -Johann Wolfgang Goethe


każdy-pi­sarz-przed­sta­wia-w swych-dziełach-w pew­nym-stop­niu-­mego-siebie-niekiedy-na­wet-wbrew-woli
Stóp Swych Cytaty: dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera  -InFlames


Stóp Swych Cytaty: Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw. -Francois de la Rochefoucauld


Stóp Swych Cytaty: Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów  -apoo


Stóp Swych Cytaty: Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie. -René Descartes (Kartezjusz)


Stóp Swych Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Stóp Swych Cytaty: Pycha op­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności. -Jerzy Zawieyski


pycha-op­­-nas-na każdym-stop­niu-sprawnoś
Stóp Swych Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all


usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
Stóp Swych Cytaty: If you real­ly want so­mething ,you don't stop for anyone or anything un­til you get it .~ Blair Waldorf  -gossipgirl


if you-real­ly-want-so­mething-you-don't-stop-for-anyone-or anything-un­til-you-get-it ~ blair-waldorf 
Stóp Swych Cytaty: Mężczyz­na: hyb­ry­da z upośledzo­nym stop­niem percepcji. -Terenia Wylazło


mężczyz­na-hyb­ry­da-z upośledzo­nym-stop­niem-percepcji
Stóp Swych Cytaty: Wiara to do pew­ne­go stop­nia in­te­lek­tual­ny reumatyzm. -Pitigrilli


wiara-to do pew­ne­go-stop­nia-in­te­lek­tual­ny-reumatyzm
Stóp Swych Cytaty: Kto kocha mi­ty, jest w ja­kimś stop­niu filozofem. -Arystoteles


kto-kocha-mi­ty-jest w ja­kimś-stop­niu-filozofem
Stóp Swych Cytaty: stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej  -wenaa01


Stóp Swych Cytaty: Natura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci


Stóp Swych Cytaty: Akceptowanie swych niedoskonałości. Samokrytyka. K.A.Sz.17.11.2015r. -Cris


akceptowanie-swych-niedoskonałoś-samokrytyka-kasz17112015r
Stóp Swych Cytaty: Na­tura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci