Stóp Cytaty

Stóp Cytaty: dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera  -InFlames


Stóp Cytaty: Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie. -René Descartes (Kartezjusz)


Stóp Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Stóp Cytaty: Pycha op­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności. -Jerzy Zawieyski


pycha-op­­-nas-na każdym-stop­niu-sprawnoś
Stóp Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all


usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
Stóp Cytaty: Mężczyz­na: hyb­ry­da z upośledzo­nym stop­niem percepcji. -Terenia Wylazło


mężczyz­na-hyb­ry­da-z upośledzo­nym-stop­niem-percepcji
Stóp Cytaty: Wiara to do pew­ne­go stop­nia in­te­lek­tual­ny reumatyzm. -Pitigrilli


wiara-to do pew­ne­go-stop­nia-in­te­lek­tual­ny-reumatyzm
Stóp Cytaty: If you real­ly want so­mething ,you don't stop for anyone or anything un­til you get it .~ Blair Waldorf  -gossipgirl


if you-real­ly-want-so­mething-you-don't-stop-for-anyone-or anything-un­til-you-get-it ~ blair-waldorf 
Stóp Cytaty: Kto kocha mi­ty, jest w ja­kimś stop­niu filozofem. -Arystoteles


kto-kocha-mi­ty-jest w ja­kimś-stop­niu-filozofem
Stóp Cytaty: stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej  -wenaa01


Stóp Cytaty: U stóp cnót plastyki i czystości, jedności i prawdy leży pokonana natura. -Guillaume Appolinaire


u-stóp-cnót-plastyki-i-czystoś-jednoś-i-prawdy-ży-pokonana-natura
Stóp Cytaty: U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości. -Urszula Ledóchowska


u-stóp-krzyża-otwierają-ę-dla-duszy-nowe-horyzonty-miłoś
Stóp Cytaty: Nieuf­ność, chro­ni w pra­wie ta­kim sa­mym stop­niu, co rujnuje. -Krio


nieuf­ność-chro­-w pra­wie-­kim-­mym-stop­niu-co rujnuje
Stóp Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
Stóp Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-stóp-swych-lwa-ż-mopsa
Stóp Cytaty: To, co naj­przeźroczys­tsze jest już pier­wszym stop­niem mętności... -Johann Wolfgang Goethe


to-co naj­przeźroczys­tsze-jest już-pier­wszym-stop­niem-mętnoś
Stóp Cytaty: Idz przez życie tak,aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię... -lolkolo22


idz-przez-życie-takaby-ś­dy-twoich-stóp-przet­rwały-ę
Stóp Cytaty: Idź przez życie tak, aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię. -Jan Chrapek


idź-przez-życie-tak-aby ś­dy-twoich-stóp-przet­rwały-ę