Sta­nowi Początek Wolności Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles
to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości  -danioł
trud­ność-pos­trzeżenia-bo­ga-sta­nowi-o ­go-bliskoś 
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł
lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł
świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski
fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel
ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey
wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku... -qches
cza­sami-­dynie-kon­fron­tacja-ze społeczeństwem-sta­nowi-os­tatnią-deskę-ratunku
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Cza­sami strach sta­nowi os­trzeżenie. To jak­by ktoś położył ci dłoń na ra­mieniu, mówiąc: Nie idź dalej. -Luanne Rice
cza­sami-strach-sta­nowi-os­trzeżenie-to jak­by-ktoś-położył- dłoń-na ra­mieniu-mówiąc-nie-idź-dalej
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód. -Thomas Alva Edison
nig­dy ę-nie zniechęcam-po­nieważ-każde-od­rzu­cenie-niewłaś­wej-próby-sta­nowi-ko­lej­ny-krok-naprzód
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%. -Hanna Krall
każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Uro­da nie sta­nowi o niczym, gdy nie jest urodą serca. -Włodzimierz Pietrzak
uro­da-nie sta­nowi-o niczym-gdy-nie jest urodą-serca
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność. -John Irving
fakt-że ludzkie-prob­­my-by­wają-śmie­szne-a ludzie-mi­mo-to są często-smut­-sta­nowi-dla-mnie-­dynie-rzeczy­wistą-sprzeczność
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Jes­teście jak Ying i Yang. Różni­cie się od siebie, ale sta­nowi­cie całość. -wolfie
jes­teście-jak ying-i yang-róż­cie ę-od siebie-ale-sta­nowi­cie-całość
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: De­huma­nizac­ja występu­je wte­dy, gdy pew­ne is­to­ty ludzkie uważają in­ne is­to­ty ludzkie za wyk­luczo­ne z ka­tego­rii mo­ral­nej, jaką sta­nowi oso­ba ludzka (…) W ta­kich wa­run­kach sta­je się możli­we, by nor­malni, zdro­wi mo­ral­nie, a zwyk­le na­wet idealis­tycznie myślący ludzie do­kony­wali aktów des­truk­cyjne­go okrucieństwa. -Philip Zimbardo
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Mo­je życie jest żałos­ne. Os­tatni raz byłem w ko­biecie zwie­dzając Sta­tuę Wolności. -Woody Allen
mo­-życie-jest żałos­ne-os­tatni raz-byłem-w ko­biecie-zwie­dzając-sta­ę-wolnoś
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: nie korzeń lecz owoc sta­nowi sens rośli­ny chcesz poz­nać człowieka pat­rz na je­go czyny... ______________________________________________________ GDZIEŚ USŁYSZAŁAM AL­BO PRZECZY­TAŁAM NIE PAMIĘTAM  -Sipa
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit
mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. -Ryūnosuke Akutagawa
opi­nia-pub­liczna-to lin­cz-lin­cz-zaś-zaw­sze-sta­nowi-roz­rywkę-na­wet śli-za­miast-pis­to­letem-posłużymy ę-ar­ty­kułem
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych. -Albert Einstein
twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Nie ma wolności dla wrogów wolności. -Antoine Louis Leon de Saint - Just
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Wiado­mo, że stwo­ry z niepożąda­nych wszechświatów zaw­sze usiłują wtar­gnąć do nasze­go, gdyż sta­nowi on psychiczny, mie­szka­niowy od­po­wied­nik blis­kich sklepów i lep­szych połączeń autobusowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru. -Mieczysław Jastrun
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Zas­ta­nawiałem się nad tym, że by­liśmy święci wte­dy, gdy wszys­cy sta­nowi­liśmy jed­ność, i że ludzkość była święta, póki nic jej nie dzieliło. I do­piero wówczas ut­ra­ciła tę świętość, gdy ja­kiś nędzny człeczy­na pochwy­cił kęs w zęby i uciekł z nim nie dając go so­bie wyd­rzeć, wie­rzgając i wal­cząc o niego. -John Steinbeck
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo. -Carl Sagan
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Żaden człowiek nie jest sa­mois­tną wyspą; każdy sta­nowi ułamek kon­ty­nen­tu, część lądu. Jeżeli morze zmy­je choćby grudę ziemi, Euro­pa będzie pom­niej­szo­na tak sa­mo, jak gdy­by pochłonęło przylądek, włość twoich przy­jaciół czy twoją własną. Śmierć każde­go człowieka um­niej­sza mnie, al­bo­wiem jes­tem zes­po­lony z ludzkością. Prze­to nig­dy nie py­taj, ko­mu bi­je dzwon; bi­je on tobie. -John Donne
Sta­nowi Początek Wolności Cytaty: Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe